2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1 Generelt fortsetter

Grunnlaget for en bostøttesak er en søknad. Forvaltningslovens ordinære bestemmelser om forhåndsvarsling gjelder derfor ikke. Men søker skal forhåndsvarsles før det legges inn nye eller korrigerte opplysninger i saken som søker ikke er kjent med.

Søkerne får ved førstegangs vedtak en vedtaksmelding som viser hvordan utregningen er gjort. Ny vedtaksmelding sendes kun ut når det skjer endringer.

Ved avslag vil vedtaksmeldingen gi informasjon om årsaken til avslaget og de regler som ligger til grunn for vedtaket.

Kommunene kan ta ut vedtakslister som inneholder opplysninger om utbetalt beløp eller avslagsgrunn, samt utbetalingsmåte. I tillegg kan kommunene ta ut liste over utbetaling til kommunen (transport), jf. tidsplan.

Vi anbefaler kommunene å bruke hjelpeknappene som finnes i systemet, disse gir god veiledning til de enkelte feltene.

Tilbake til forrige side

Gå til kapittel 2.1.1 Hjemmel til behandling av personopplysninger

Gå til innholdsliste