2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad 

2.1 Generelt fortsetter

Vedtaksmelding og opplysninger i saken

I vedtaksbrevet blir søker oppfordret til å kontrollere vedtaket sitt. Søker skal melde fra til bostøttekontoret i kommunen dersom det er endringer som er av betydning for stønadsforholdet.

Hvis det mangler opplysninger i en sak, skal kommunen forsøke å hente inn disse slik at saken får riktig vedtak.

Når du som saksbehandler markerer feil i et felt i systemet får søker tilsendt et maskinelt  mangelbrev (varsel brev IN09). Unntak er i saker der biperson er registrert på to saker (dublett biperson).

Saker som fortsatt er feil markert når systemet stenger, får et avvisningsvedtak. Dette vedtaket blir i dag gitt der:

 • Saker der det er feil markert på grunn av manglende dokumentasjon eller opplysninger.
 • Saken der det er registrert samme Husbanklån på to forskjellige saker (dublett Husbanklån)
 • Saker der biperson er registrert i to saker (dublett biperson)

Unntak er saker som er krysset av for spesialtilpasset bolig. De blir beregnet etter vanlig bolig og vil bli informert om det i vedtaksbrevet sitt.

Søker kan også kontaktes per telefon.

Saker der det mangler opplysninger når systemet stenger for kommunen, får et avvisningsvedtak (V09). Avvisningsvedtaket gir søker rett til å få rettet opp saken, og videreført den hvis han henvender seg innen søknadsfristen for inneværende termin. Avvisningsvedtak (9) blir i dag gitt hvis:

 • Saken er markert med feil
 • Lån/husleie ikke er dokumentert
 • Pensjon fra EU/EØS ikke er dokumentert
 • Krav til bolig ikke er oppfylt
 • Det er en dublett — søker eller biperson finnes på en annen sak

Hovedregelen er at alle som mottar bostøtte, får sin søknad overført til ny måned. Hvis en søker får avslag en måned på grunn av for høy inntekt, vil søknaden bli behandlet på nytt de neste to månedene. Dette skjer automatisk. Etter 3. avslag blir søknaden stoppet, og kunden må søke på nytt. Årsaker til at 03 avslag ikke blir videreført er:

 • Søker har fått status «utvandret» i Folkeregisteret
 • Søker er død
 • Søker har flyttet
 • Ny søknad fra søker foreligger allerede
 • Dublettsjekk — saken er ikke overført til neste måned fordi søker eller biperson finnes på en annen sak

 

Tilbake til forrige side

Kapittel 2.1 Generelt forsetter på neste side

Gå til innholdsliste