1. Generelt om bostøtte

1.3 Beregning og utbetaling av bostøtte

Den bustøtta som skal betalast ut, blir utrekna som ein fastsett prosent av differansen mellom godkjende buutgifter og ein eigendel. Eigendelen blir fastsett ut frå inntekta og formuen til husstanden.

(Bustøttelova § 6)

Utbetalt bustøtte er 73,7 prosent av differansen mellom godkjente buutgifter etter § 2 og § 3 og ein eigendel etter § 4, § 5, § 6, § 7 og § 8. 

(Forskrift om bustøtte § 1)

Det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør utmålingen av bostøtte. Bostøtten blir regnet ut for én måned om gangen. 

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

Godkjente boutgifter

Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn i beregningen av bostøtte. (jfr. boutgiftstaket)

Egenandel

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter, og beregnes på bakgrunn av antall husstandsmedlemmer og husstandens samlede inntekt.

Øvre inntektsgrense for beregning

Uansett hvor høye boutgiftene er, vil det ikke bli gitt bostøtte hvis inntektsgrunnlaget til husstanden er over den øvre inntektsgrensen.

Inntektsgrensen bestemmes av

  • om det er en ung ufør i husstanden
  • hvilken kommune husstanden bor i
  • om boligen er spesialtilpasset eller ikke
  • hvor mange medlemmer det er i husstanden

Utbetaling av bostøtte

Bustøtte blir utbetalt på etterskot den 20. kvar månad. Minste utbetaling er 51 kroner per månad.

Husbanken betaler bustøtte direkte til søkjaren. Utbetalinga skal skje direkte til kommunen dersom søkjaren og kommunen har inngått avtale om det jf. lov om bustøtte § 9.

(Forskrift om bustøtte § 13)

  • Bostøtte utbetales av Husbanken og overføres til søker sin konto. Dersom søker ikke har oppgitt kontonummer, blir bostøtten utbetalt med utbetalingskort. Utbetalingskortet er gyldig i utstedelsesmåneden + en måned. Husbanken kan utbetale beløpet på nytt hvis hevelsesfristen er utløpt, forutsatt at søker har krav på det. Vi utbetaler normalt ikke beløp lenger enn 3 år tilbake i tid, jf. Lov om foreldelse av fordringer § 2.
  • Bostøtten kan bli utbetalt til kommunen dersom søker har gitt samtykke til dette (transportavtale). Se mer om dette i punkt 3.7 – Transport av bostøtte.
  • Bostøtten er skattefri etter skatteloven § 5-43 punkt f.
  • Bostøtte utbetales den 20. i hver måned. Hvis den 20. faller på lørdag, søndag eller helligdag, er utbetalingsdato virkedagen før. Det sendes ikke melding om utbetalinger utover vedtaksmeldingen.
  • Minste utbetaling er 51 kroner per måned.

Beregn forventet bostøtte ved hjelp av bostøttekalkulatoren. 

 

Gå til kapittel 2. Kommunes saksbehandling av en ny søknad 

Gå til innholdsliste