1. Generelt om bostøtte

1.3 Beregning og utbetaling av bostøtte

Den bustøtta som skal betalast ut, blir utrekna som ein fastsett prosent av differansen mellom godkjende buutgifter og ein eigendel. Eigendelen blir fastsett ut frå inntekta og formuen til husstanden.

(Bustøttelova § 6)

Utbetalt bustøtte er 73,7 prosent av differansen mellom godkjente buutgifter etter § 2 og § 3 og ein eigendel etter § 4, § 5, § 6, § 7 og § 8. 

(Forskrift om bustøtte § 1)

Det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør utmålingen av bostøtte. Bostøtten blir regnet ut for én måned om gangen. 

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

Godkjente boutgifter

Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn i beregningen av bostøtte. (jamfør boutgiftstaket)

Egenandel

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter, og beregnes på bakgrunn av antall husstandsmedlemmer og husstandens samlede inntekt.

Øvre inntektsgrense for beregning

Uansett hvor høye boutgiftene er, vil det ikke bli gitt bostøtte hvis inntektsgrunnlaget til husstanden er over den øvre inntektsgrensen.

Inntektsgrensen bestemmes av

  • om det er en ung ufør i husstanden
  • hvilken kommune husstanden bor i
  • om boligen er spesialtilpasset eller ikke
  • hvor mange medlemmer det er i husstanden
  • hvor mange barn under 18 år det er i husstanden

Utbetaling av bostøtte

Bustøtte blir utbetalt på etterskot den 20. kvar månad. Minste utbetaling er 56 kroner per månad.

Husbanken betaler bustøtte direkte til søkjaren. Utbetalinga skal skje direkte til kommunen dersom søkjaren og kommunen har inngått avtale om det jf. lov om bustøtte § 9.

(Forskrift om bustøtte § 13)

Bostøtten utbetales av Husbanken til søker sin bankkonto. Får dere inn papirsøknader uten påført kontonummer, ber vi dere om å kontakte søker for å få oppgitt kontonummer. Dersom søker ikke får bankkonto kan bostøtten bli utbetalt via utbetalingsgiro eller betalingskort.

Utbetalingsgiroen er gyldig i utsendelses måneden + en måned. Husbanken kan utbetale beløpet på nytt hvis hevelsesfristen er utløpt, forutsatt at søker har krav på det. Vi utbetaler normalt ikke beløp lenger enn 3 år tilbake i tid, jamfør Lov om foreldelse av fordringer § 2.

Betalingskortet er kun ment for søkere som av ulike grunner ikke kan få en bankkonto. Betalingskortet blir sendt rekommandert fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Pinkoden blir sendt i vanlig post. Kortet kan brukes i de fleste butikker og søker kan ta ut kontanter i minibank eller i butikker. Alle henvendelser om betalingskortet eller PIN-kode, skal rettes til DFØ på telefon 40 40 98 20.

Betalingskortet kan også bli brukt av andre statlige virksomheter som  for eksempel NAV og Skatteetaten.

Bostøtten kan bli utbetalt til kommunen når søker har gitt samtykke til dette (transportavtale). Se mer om dette i punkt 3.7 – Transport av bostøtte.

Hvis den 20. faller på lørdag, søndag eller helligdag, er utbetalingsdato virkedagen før. Det sendes ikke melding om utbetalinger utover vedtaksmeldingen.

Bostøtten er skattefri etter skatteloven § 5-43 punkt f.

Beregn forventet bostøtte ved hjelp av bostøttekalkulatoren. 

 

Gå til kapittel 2. Kommunes saksbehandling av en ny søknad 

Gå til innholdsliste