Om kontrollen av studenter

Husbanken har kontrollert bostøttemottakere opp mot Lånekassens registre. Kontrollen viste at 2 300 søkere i februar hadde søkt bostøtte, samtidig som de mottok lån/stipend fra Lånekassen. Disse søkerne fikk avslag for februar.

Husbanken har innhentet opplysninger fra Lånekassen og gjort en kontroll av studenter som har søkt bostøtte. I mars fikk derfor 2 300 søkere avslag for februar.

Vi har også innhentet opplysninger for studieåret 2017/18. Søkere som mottok bostøtte samtidig som noen i husstanden mottok lån/stipend fra Lånekassen, vil få varsel om at vi vil kreve tilbake bostøtten de har mottatt urettmessig. Studenter som deltar i arbeidskvalifiserende tiltak, studenter med barn og foreldre som bor sammen med barn som studerer, har rett til bostøtte og er ikke med i kontrollen.

Bostøttemottakere har plikt til å melde fra dersom noen i husstanden blir student. Det har de fått informasjon om i vedtakene. Videre så har studenter plikt til å melde fra til Lånekassen dersom de avslutter studiet eller tar permisjon fra studiet.

Om avslaget på bostøtte for februar

Studenter som fikk avslag på bostøtte for februar, mottok ifølge Lånekassen også lån og/eller stipend for februar. Søkere som mener vi har innhentet feil opplysninger, kan klage. Klagen skal sendes til kommunen. Aktuelle klageårsaker kan for eksempel være at søker ikke har meldt fra at studenten deltar på arbeidskvalifiserende tiltak eller at søker hevder at studiet var avsluttet eller at de hadde permisjon.

Aktuell dokumentasjon kan være:

  • bekreftelse på at studenten deltar i et program for arbeidskvalifisering. Dokumentasjon kan være kopi av vedtak fra NAV/kommunen eller kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad, kursstønad eller introduksjonsstønad.
  • bekreftelse fra Lånekassen på at studenten ikke mottok lån/stipend i februar.
  • bekreftelse på at det er barn i husstanden

Husbanken vil fortsette med kontrollene mot Lånekassens registre. Det var dessverre litt lite informasjon i V02-vedtaket for februar, men det vil bli rettet opp til senere kontroller.

Se pressemelding 

Tilbakekrav av bostøtte for studieåret 2017/18

Husbanken har nå igangsatt arbeidet med å sende ut forhåndsvarsel til studenter som mottok bostøtte samtidig som noen i husstanden mottok lån/stipend fra Lånekassen i studieåret 2017/18. Dette blir gjort manuelt, og vil pågå en stund framover.

Det er frist på 3 uker med å komme med innsigelse på varselet. Innsigelse og klage på tilbakekrav skal søker sende direkte til Husbanken på papir.