Prosjekt Kobo

Husbanken samarbeider med KS og en rekke kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet vil lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. En boligsøker skal få lettere og raskere søknadsprosess, innsyn i egen sak, trygg behandling av personopplysninger, mer egnet bolig og bedre oppfølging.

For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne og tildele egnet bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Med god oversikt over søkere, boliger og leietakere kan kommunen planlegge ut fra behov og utnytte boligmassen bedre.

Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk. 

Stort behov

En spørreundersøkelse fra 2020 viser at kommunene har behov for moderne verktøy i boligarbeidet. Mye av arbeidet skjer i dag med bruk av regneark, papir og e-post som verken legger til rette for samhandling med boligsøkere eller ivaretar krav til personvern og informasjonssikkerhet.

Klikk på videoen for å se animasjonsfilm om Kobo

Brukerstyrt

Løsningene utvikles i nært samarbeid med de som skal bruke systemet. KS og utvalgte kommuner har siden prosjektstart vært representert i styrings- og referansegruppa, samt med fagressurser.

De seks pilotkommunene - Bodø, Alta, Lillehammer, Bjørnafjorden, Bærum og Sarpsborg - har siden 2020 jobbet med å teste og gi tilbakemeldinger på løsningene etter hvert som prosjektet utvikler dem. 

Her kan du prøve Kobo

Tilbud til alle kommuner

Det digitale systemet skal være et tilbud til alle norske kommuner.

Planen er å lage et integrasjonspunkt for datautveksling med FDVU-systemer som kommunene allerede bruker. Husbankens del av integrasjonen er rett rundt hjørnet. Når den er på plass må FDV-leverandørene utvikle støtte på sin side. Men kommunene skal ikke trenge å omorganisere for å ta i bruk løsningene og realisere gevinster. 

Prosjektet følger føringene fra digitaliseringsstrategien i offentlig sektor. Les mer om én digital offentlig sektor (regjeringen.no)

Kostnader for kommunene

Det koster ingenting å koble seg på Kobo, men kommunene må ta høyde for kostnader til lokale tilpasninger og arbeidstid i en oppstartsfase. Her kan du lese om hvordan komme i gang med Kobo.

Kommunal- og distriktsdepartementet dekker kostnadene til videre drift og utvikling av Kobo etter prosjektperioden, men med et lite forbehold: Hvis kostnadene blir høyere enn prosjektet har estimert, kan kommunene måtte bidra med finansiering på sikt.

Også hvis det oppstår behov for nye funksjoner, må stat og kommune drøfte hvordan kostnadene skal dekkes.

Slipper inn puljer

Tilbakemeldingene fra de seks pilotkommunene som har brukt Kobo siden våren 2021 er positive, og etterspørselen fra andre kommuner er stor. Derfor har løsninga gradvis blitt åpnet gjennom 2022.

Systemet har fått på plass boligoversikt og enkel støtte for saksbehandling, automatisk innhenting av skatteopplysninger, samt elektronisk søknad og selvbetjeningsløsning for innbyggere. Vi jobber, blant annet, med å få på plass de siste nødvendige lovendringene for statistikk og analyseformål. En komplett minimumsversjon er forventet klar høsten 2023.

I disse dager slipper vi inn nye puljer med kommuner i Kobo. Etter planen skal alle norske kommuner som ønsker det få koble seg på i løpet av prosjektperioden som varer ut 2023.

Målet er å få med alle norske kommuner!

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kobo@husbanken.no.