Søknad og saksgang

Søknadsskjema

Når du har bestemt deg for hvilke tiltak du skal utføre og har undertegnet kontrakt med ansvarlig utførende, kan du sende utfylt søknadsskjema med alle nødvendige vedlegg som er opplistet til Husbanken.

Søknadsskjema oppgradering personlige låntakere sendes til:

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Søknadsskjema oppgradering, selskap o.l., kan sendes til:
soknad@husbanken.no.

Tilsagn

Når vilkårene for grunnlån er oppfylt gir Husbanken tilsagn om grunnlån.

Igangsetting

Prosjekter som får tilsagn fra Husbanken skal igangsettes innen tre måneder etter at tilsagn er gitt, hvis ikke faller tilsagnet bort.

I byggeperioden

I byggeperioden benytter lånsøker vanligvis et byggelån fra bank eller en annen
långiver.

Søknad om utbetaling

Når boligen er ferdig, søkes det om utbetaling av grunnlånet. Informasjon om søknadsprosedyre og saksgang i forbindelse med utbetaling legges ved lånetilsagnet. 

Stikkprøvekontroll

Husbankens långivning er basert på tillit. Husbanken vil imidlertid foreta kontroll av utvalgte boliger for å sikre at prosjektene har kvalitetene som er avtalt. Avvik som av- dekkes i stikkprøvekontroller kan få konsekvenser for forholdet til Husbanken.

Klageadgang

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og må begrunnes ut fra det vedtaket det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Dersom Husbanken ikke endrer sitt vedtak, sendes klagen til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

 Neste side

Til innholdsfortegnelsen