Presiseringer

Planene for oppgraderingen skal være utarbeidet av fagfolk med kompetanse på
universell utforming / energieffektivisering.

Hovedombygging

Ved hovedombygging gjelder de samme krav til universell utforming og miljø/energi som for nybygg. Det er kommunen som avgjør om oppgraderingen defineres som hovedombygging eller ikke (jf. plan- og bygningsloven § 31-2 «Tiltak på eksisterende byggverk» og punkt 16 «Krav til eksisterende byggverk» i rundskriv H-1/10 av 22. juni 2010 fra KRD).

Vindtetting

Ved tilleggsisolering og utskifting av vinduer er det viktig med sammenhengende vindtetting. Alle overganger mellom bygningsdeler og komponenter vindtettes grundig med klemlist og/eller tape. Utførelse og detaljer skal være på nivå med det som er beskrevet i Byggforsks byggdetaljblad 520.401.

Andre energitiltak

Generelle vedlikeholds- og oppussingsarbeider er ikke nok for å kvalifisere til grunnlån. Imidlertid kan lånegrunnlaget være summen av oppgradering og vedlikehold, f. eks: ny taktekking og økt tak-isolasjon.

For å oppnå grunnlån til oppgradering er det ikke tilstrekkelig bare med tiltak som har med varmesystemer og energiforsyning å gjøre, imidlertid kan bl.a. følgende tiltak inngå i et helhetlig prosjekt det søkes lån til

 •  styringssystem for varme og/eller lys
 • solfanger
 • solcellepanel
 • varmepumpe
 • vannbåren varme
 • rentbrennende vedovn
 • pelletsovn

 Merk at Enova gir tilskudd til slike energitiltak.

Trinnvis oppgradering

Husbanken anbefaler en grundig oppgradering utført i ett samlet byggetrinn. Dersom dette er vanskelig å få til av økonomiske eller praktiske grunner, er det mulig å dele opp i ulike trinn. Det er en forutsetning at også første trinn oppfyller Husbankens kriterier.
 
I prosjekter som planlegges oppgradert i flere trinn, skal tiltak på ett trinn ikke blokkere for videre oppgradering. Trinnvis oppgradering krever mer gjennomtenkte løsninger og spesielle tiltak for å sikre god sammenheng i isolasjon og vindtetting i overganger mellom arbeid på ulike trinn. Slike spesielle tiltak kan f.eks. være opprulling av ved takfot for å sikre god overlapp mot ny ved senere arbeid på tilstøtende del. Disse skal beskrives som en del av dokumentasjonen.

Oppgradering med tilbygg og arealgrenser

Dersom oppgraderingen omfatter tilbygg som gjør boligen større enn Husbankens arealgrenser for ny bolig finansieres tilbygget om det er avgjørende for å få alle nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet, eller om det gjelder teknisk rom for .

For tilbygget gjelder Husbankens krav for nybygg.

Grunnlån gis ikke til store og dyre prosjekter. For nybygg er arealgrensene absolutte. For grunnlån til oppgradering er arealgrensene veiledende.

Arealgrenser for nybygg

 • Enebolig 
  Maksimal størrelse 150 m2 BRA.
  • Sportsbod etter TEK17 § 12-10 inngår. Garasje, carport og åpent, overbygget areal inngår derimot ikke.
 • Enebolig m/hybel- eller sokkelleilighet o.l. 
  Maksimal størrelse for bygget 200 m2 BRA, 
  hovedleilighet maksimalt 150 m2 og bi-leilighet maksimalt 80 m2.
  • Sportsbod etter TEK17 § 12-10 inngår. Garasje, carport og åpent, overbygget areal inngår derimot ikke.
 • Småhus 
  Maksimal størrelse 140 m2 BRA.
  • Sportsbod etter TEK17 § 12-10 inngår. Garasje, carport og åpent, overbygget areal inngår derimot ikke.
 • Leiligheter i blokk
  Maksimal størrelser 90 m2 BRA.
  • Boder som ikke har adkomst fra leilighetene og fellesareal inngår ikke.

Måling av gjøres i samsvar med NS 3940.

Forbilde- og pilotprosjekter

Husbanken ønsker å fremme flere forbilde- og pilotprosjekter i eksisterende boligmasse.

Forbilde- og pilotprosjekter er blant de som har prioritet for lån i Husbanken. Husbanken skal gjennom målrettet bruk av grunnlån bidra til at det blir bygd flere forbilde- og pilotprosjekter med kvaliteter som går utover Husbankens ordinære krav til grunnlån. Både forbilde- og pilotprosjekter skal oppfylle krav til Husbankens grunnlån.

Forbildeprosjekter skal vise hva som er mulig med det beste av kjent kunnskap og kjente løsninger og ha høye ambisjoner innen Husbankens kvalitetsområder (universell utforming, miljø/energi og byggeskikk).

Slike prosjekter er viktige arenaer både for samarbeid, kunnskapsutvikling, kompetanseutvikling og formidling.

Med pilotprosjekter menes prosjekter som inneholder utprøving av nye elementer eller nye kombinasjoner av kjente elementer. Dette gjelder nye løsninger, metoder, verktøy eller arbeidsprosesser.

Hensyn til verneverdige bygninger

Ved oppgradering av bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi, må tiltakene være i samsvar med anbefaling fra ansvarlige myndigheter på området.
 

Neste side

Til innholdsfortegnelsen