Kriterier for grunnlån til oppgradering forsetter...

Særlig gode tiltak på et av kravsområdene

I følgende tilfeller kan det avvikes fra kravet om at det gjennomføres tiltak både for energieffektivisering og universell utforming/tilgjengelighet, men Husbanken anbefaler at det lages analyser som omfatter begge områder.

Hovedpunkt 1 til 5 under er hver for seg tiltak som oppfyller kravene til grunnlån. For punkt 1-4 forutsettes at trinnfri adkomst til inngangsdør fra biloppstillingsplass er/blir etablert.

1. Etterinstallering av heis

Prosjekt som sikrer trinnfri adkomst til alle leilighetene i en blokk ved etterinstallering av heis, kvalifiserer til grunnlån til oppgradering, uavhengig av om det blir gjort tiltak innenfor energi og miljø.

2. Tilgjengelig og synlig inngangsparti

Et tilgjengelig inngangsparti er et viktig aspekt av en universelt utformet bolig. Alle punktene nedenfor må være oppfylt (for veiledende informasjon se NS 11001-2, punkt 7 «Inngangsparti»):

  • Trinnfri adkomstvei fra biloppstillingsplass til inngangsdør som er lett å finne, brukbar for alle og har god belysning. Kontrast mellom gangvei og kantsteiner gir god veifinning.
  • Inngangsdør skal være enkel å åpne (automatisk døråpner), ha kontrast til omkringliggende vegger/karmer og være godt belyst. Foran inngangsdøren skal det være et horisontalt hvileplan som gir en fri snusirkel på minst 1500 mm utenfor dørens slagradius.
  • Inngangspartiet skal være overdekket og det skal være plass til barnevogn/ rullestol under tak ved siden av inngangsdøren.

3. Tiltak som gjør at alle nødvendige boligfunksjoner er på inngangsplanet

Med nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet menes her: inngangsparti/entre, stue, kjøkken, minst ett soverom, bad med toalett og plass til vaskemaskin. Det er ikke krav om at rommene skal oppfylle alle kravene i NS 11001-2, ved oppgradering innenfor husets eksisterende grunnflate. Man skal likevel dokumentere at man har vurdert om dette er mulig. Alle punktene nedenfor må være oppfylt.

  • Nye dører skal være 9M-dør og terskelfrie eller tersklene skal være avfaset.
  • Om grunnflaten utvides (for å få alle nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet eller av andre grunner), skal rom som ligger i påbygg oppfylle kravene til universell utforming satt i NS 11001-2. Nye bygningsdeler skal også oppfylle Husbankens krav til energi og miljø.

4. Utbedring av baderom

Baderommet skal ligge på inngangsplanet. Alle punktene nedenfor må være oppfylt.

  • Terskelfri tilkomst og 9M-dør.
  • Romslig dusj og god plass rundt toalett og servant.
  • Forsterke veggene for å gi festemulighet til ettermontering av utstyr, som for eksempel håndtak, sete eller armstøtte både i dusjsonen og ellers i rommet.
  • Toalett og bad med dusj bør være i samme rom. For eldre bygg kan ofte toalett og dusj være i rom ved siden av hverandre. Her vil det være aktuelt å slå disse sammen til et bad.

5. Enovas krav for oppgradering av bolig

Prosjekter som oppfyller krav til støtte fra Enova for oppgradering av bolig nivå 3 eller bedre (for privateide boliger), og støtte for oppgradering til lavenergihus klasse 2 eller bedre for borettslag vil automatisk oppfylle Husbankens energikriterier for grunnlån til oppgradering.

Leveranse for å oppfylle kriteriene skal være beskrevet og inngå i kontrakt med utførende. Ved utbetaling skal det dokumenteres at prosjektet har søkt Enova om tilskudd til oppgradering.

Neste side

Til innholdsfortegnelsen