Kriterier for grunnlån til oppgradering fortsetter...

Energieffektivisering

Oppgraderingen skal som hovedregel minst omfatte energieffektivisering av yttertaket, eller bygningens yttervegger mot det fri, inklusive vinduer/dører og med tilhørende vindtetting. Kravet til samtidig oppgradering av vegg og vindu kan fravikes etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Det må da dokumenteres lav total miljøbelastning eller betydelig gjenværende teknisk levetid.

Krav til i oppgradert bygningsdeler:

 Vinduer og dører  maks 1,00 i gjennomsnitt
 Yttervegg  maks 0,22 (18-20 cm mineralull)
 Yttertak  maks 0,15 (ca 30 cm mineralull)
 Yttervegg i mur, mot terreng  maks 0,30 (ca 10 cm mineralull)

Tabell: Husbankens tiltaksmodell for energioppgradering

 • Kravet til vegger i mur eller betong, helt eller delvis mot terreng, gjelder bare dersom det gjøres tiltak på veggen. Minst halvparten av isolasjonen må være på utsiden av veggen.
 • Kravet til U-verdier for de enkelte bygningsdeler kan fravikes
  såfremt det samlede varmetapstallet ikke øker, jf. Husbankens tiltaksmodell for energioppgradering. Dette gjelder varmetapstall uten medregnet ventilasjon og luftlekkasje (infiltrasjon).
 • Prosjekter som oppfyller støtte fra Enova for oppgradering av bolig nivå 3 eller bedre (for privateide boliger) og Lavenergihus klasse 2 eller bedre
  for borettslag, vil automatisk oppfylle Husbankens energikriterier for grunnlån til oppgradering.

Se mer på www.enova.no

Ved hovedombygging gjelder de samme krav til universell utforming og miljø/energi som for nybygg.

Krav til dokumentasjon av energieffektivisering

Husbanken krever: 

 • En beskrivelse av energiytelsen til nåværende bygningdeler, komponenter og installasjoner f.eks. tykkelse og type isolasjon. Dette kan gjerne være produktark fra produsenten.
 • En grundig beskrivelse av tiltak det søkes lån til; U-verdier, materialvalg med mer.
 • Leveranse for å oppfylle kriteriene skal være beskrevet og inngå i kontrakt med utførende.
 • En beskrivelse av ventilasjonsløsning som sikrer tilstrekkelig luftskifte.
 • Beregning av energimerke før og etter tiltak. Se mer på www.energimerking.no

Ved evt. avvik og omfordeling av U-verdikravene, skal all dokumentasjon og alle beregninger av U-verdier, varmetapstall etc. være i samsvar med NS 3031. Det er
ikke anledning til å omfordele varmetap på fremtidige tiltak.

Det må også dokumenteres at de planlagte tiltakene ikke er til hinder for videre oppgradering. Dette kan dreie seg om:

 • Installasjon av .
 • Gode overganger mellom etterisolerte bygningsdeler som tak/vegg, vegg/ grunnmur, sokkel/kjeller.
 • Trinnfri adkomst og andre tiltak som forbedrer tilgjengeligheten.

Neste side

Til innholdsfortegnelsen