Kriterier for grunnlån til oppgradering

Som hovedregel krever Husbanken at oppgraderingsarbeidene har vesentlige elementer både av universell utforming og tiltak innenfor miljø/energi. Generelle vedlikeholds- og oppussingsarbeider kvalifiserer ikke til grunnlån.

Universell utforming

Prosjekt kan kvalifisere til grunnlån ved å gjennomføre to av de seks punktene under punkt 1. Dette gjelder alle typer boligbygg. For flerboligbygg med felles trappeoppgang kan en også innfri kravene ved å oppgradere felles trapperom iht. spesifikasjonene under punkt 2. Kravene som er opplistet under er basert på standarden NS 11001-2 – universell utforming av byggverk del 2 – boliger.

Gode tiltak som bedrer den universelle utformingen.

 • Trinnfri adkomstvei fra biloppstillingsplass til inngangsdør som er lett å finne, brukbar for alle og har god belysning. Kontrast mellom gangvei og kantsteiner gir god veifinning.
 • Inngangsdør som er enkel å åpne, har kontrast til omkringliggende vegger/ karmer og er godt belyst. Foran inngangsdøren skal det være et horisontalt hvileplan som gir en fri snusirkel på minst 1500 mm utenfor dørens slagradius.
 • Inngangsparti som er overdekket og har plass til barnevogn/rullestol under tak ved siden av inngangsdøren.
 • Endret inngangsplan. Utvidelse av grunnflate/endring planløsning der en får flere nødvendige boligfunksjoner på inngangsplanet. Rom som ligger i påbygg skal oppfylle kravene til universell utforming satt i NS 11001-2. Nye bygningsdeler skal også oppfylle Husbankens krav til energi og miljø.
 • Terskelfrie døråpninger og 9M-dører til alle nødvendige rom på inngangsplanet (inngangsparti/entre, stue, kjøkken, minst ett bad/toalett, minst ett soverom, uteplass).
 • Tilgjengelig bad med romslig dusj, og god plass rundt toalett og servant. Veggene skal forsterkes for å gi festemulighet til ettermontering av utstyr, som for eksempel håndtak, sete eller armstøtte – både i dusjsonen og ellers i rommet. Rommet skal ha terskelfri tilkomst og 9M-dør.
   

Et godt trapperom for boliger med felles oppgang (punkt 10 i NS 11001-2)

 • Gulv i trapperom skal være sklisikkert og inntrinn skal gi plass til hele foten.
 • Det skal være god markering av trappenese og trappetrinn ved hjelp av
  kontrastbruk.
 • Før nederste og øverste trinn, skal det være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt/farefelt som markerer at trappen starter/slutter.
 • Det skal være god belysning i trappen slik at trinnene er godt synlige.
 • Det skal være håndlist på begge sider i hele trappeløpet, gjerne i to høyder.

 

Krav til dokumentasjon av universell utforming

Det skal dokumenteres at planlagte tiltak er tilnærmet NS 11001-2 (Norsk standard for universell utforming av byggverk) for den aktuelle bygningsdelen som oppgraderingen omfatter. Avvik fra NS 11001-2 skal begrunnes.

Dokumentasjon skal vise nåværende utforming og utforming etter at oppgraderingen er gjennomført. Dette kan være bilder, skisser eller tegninger.

Standarden kan skaffes på standard.no

Neste side

Til innholdsfortegnelsen