9. Vurdering av areal og kostnader

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.


For å fremme bygging og kjøp av mindre, nøkterne boliger, skal grunnlånet avgrenses mot store og dyre prosjekter. Denne avgrensningen gjelder ikke pilot- og forbildeprosjekter. Kostnadene vil bli differensiert etter distrikt slik at de følger regionale forskjeller i prosjektkostnader. Kostnadene blir vurdert for hvert enkelt prosjekt. 

Det er maksimalgrenser for areal til boliger som kan finansieres med grunnlån. Ved nybygg er arealgrensene absolutte. Ved lån til oppføring og kjøp av kommunalt disponerte utleieboliger og lån til oppgradering er arealgrensene veiledende. Husbanken legger til grunn følgende arealgrenser for långivningen: 
 • Enebolig
  Maksimal størrelse 150 m2 BRA.
  • Sportsbod etter TEK17 § 12-10 inngår. Garasje, carport og åpent, overbygget areal inngår derimot ikke.
 • Enebolig m/hybel- eller sokkelleilighet o.l.
  Maksimal størrelse for bygget 200 m2 BRA,
  hovedleilighet maksimalt 150 m2 og bi-leilighet maksimalt 80 m2.
  • Sportsbod etter TEK17 § 12-10 inngår. Garasje, carport og åpent, overbygget areal inngår derimot ikke.
 • Småhus
  Maksimal størrelse 140 m2 BRA.
  • Sportsbod etter TEK17 § 12-10 inngår. Garasje, carport og åpent, overbygget areal inngår derimot ikke.
 • Leiligheter i blokk
  Maksimal størrelser 90 m2 BRA.
  • Boder som ikke har adkomst fra leilighetene og fellesareal inngår ikke.
Måling av gjøres i samsvar med NS 3940. Boligtypene er definert på følgende måte:
 • Enebolig: Frittliggende bolig som er beregnet på én husstand.
 • Enebolig med bileilighet: (utleiedel/sekundærleilighet): Frittliggende bygning som er beregnet på én husstand, og som inneholder en del som kan benyttes som en selvstendig enhet med alle nødvendige romfunksjoner.
 • Småhus: Boliger som fysisk er bundet sammen ved at det er minst en felles vegg, eventuelt felles gulv/tak med naboboligen. Dette vil typisk være rekkehus og tomannsboliger. Eneboliger i rekke/kjede regnes også som småhus.
 • Blokk: Bygning med fire eller flere boenheter. Korsdelte firemannsboliger med fellesadkomstkjerne i midten er den minste formen for blokk.

 

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen