7.2. Energi og miljø

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

7.2.1 Kriterier for energi og miljø

Husbankens energikriterier for grunnlån omfatter alle bygninger og boliger og oppfylles på følgende måter: 

 1. Oppfylle nye energikrav i TEK17
  (Husbanken krever ingen øvrig dokumentasjon av energitiltak)
 2. Skjerpet tiltaksmodell
  (Husbankens tiltakspakke er basert på skjerping av utvalgte energitiltak i gamle TEK10)
 3. Omfordeling
  (Husbanken krever varmetapstall som ikke er større enn i skjerpet tiltaksmodell)
 4. NS 3700 Lavenergihus klasse 1
  (Dette kriteriet er litt strengere enn alternativ 2 og 3 og har krav til varmeforsyning)
 5. NS 3700 Passivhus
 6. Nær nullenergibolig

Utdyping av punktene over:

2. Skjerpet tiltaksmodell

Husbankens tiltakspakke er basert på skjerping av utvalgte energitiltak i gamle TEK10/energitiltak i tiltaksmodellen og er strengere enn denne på disse fire punktene:

 • Gjennomsnittlig for vinduer og dører (inkl. karm/ramme) - maks 0,8 W/(m2k)
 • Lufttetthet (lekkasjetall) - maks 1,0 luftveksling per time ved 50 Pa for alle boligbygninger
 • Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad i ventilasjonsanlegg - minst 80 prosent
 • Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP) -maks 1,5 kW/(M3/s) boligbygning

Kriteriene ligger tilnærmet på samme nivå som lavenergihus klasse 1 i NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger. 

Mer informasjon om energitiltak i TEK10 § 14-3 finner du på  www.dibk.no/byggereglene/

3. Omfordeling

Her kan man fravike ett eller flere av tiltakene i skjerpet tiltaksmodell, dersom man kan dokumentere at det samlede varmetapet for boligen ikke øker. Dette innebærer at man må foreta to beregninger:

 • Beregning av varmetapstallet for det aktuelle boligprosjektet med energitiltak som beskrevet i skjerpet tiltaksmodell. Data for volumer og arealer skal være i samsvar med det som er prosjektert, bortsett fra at dør- og vindusarealet (i den første beregningen) settes til 20 % av oppvarmet BRA ()
 • Beregning av varmetapstallet for det aktuelle boligprosjektet med egne energitiltak. Data for energitiltak, volumer og arealer skal være i samsvar med de alternative tiltakene som er prosjektert (og innenfor minstekravet i TEK10 § 14.5). Det beregnede varmetapstallet skal ikke overstige det varmetapstallet som beregnes i punkt 1.

En enkel måte å beregne/dokumentere dette på er å Husbankens varmetapskalkulator. Man legger inn de aktuelle verdiene for boligen, og begge beregningene blir gjort automatisk, både trinn 1 (grønne tall) og trinn 2.

Ved bruk av alternative tiltak skal gjennomsnittlig for vinduer og dører ikke være høyere enn 1,0 W/(m² K)

4. NS 3700 Lavenergihus klasse 1

Prosjekter som dokumenterer energiytelse i samsvar med lavenergihus klasse1 etter NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergihus oppfyller også Husbankens energikriterier. Disse kravene er strengere på noen punkter og mildere på andre, men totalt sett litt strengere enn Husbankens krav. Dokumentasjon av lavenergihus klasse 1 gjøres etter NS 3700 og utregninger gjøres etter NS 3031.

5. NS 3700 Passivhus

Prosjekter som oppfyller krav til passivhus i NS 3700 oppfyller også Husbankens energikriterier. Dokumentasjon etter NS 3700.

Beregninger og dokumentasjon

All dokumentasjon og alle beregninger av U-verdier, kuldebroer, lekkasjetall,
temperaturvirkningsgrad og SFP-faktor etc skal være i samsvar med NS 3031 slik det også kreves ved dokumentasjon i henhold til teknisk forskrift. Varmetapstall beregnes og dokumenteres etter metode angitt i NS 3031.

Eksempel på verktøy som kan brukes:

• Husbankens varmetapskalkulator  
• Regneark fra SINTEF Byggforsk 
• Programmet SIMIEN, det finner du på www.programbyggerne.no

6. Nær nullenergiboliger

Prosjekter med energibehov tilsvarende passivhusnivå eller enda lavere, og fornybar energiproduksjon i/på bygningen, slik at behovet for levert energi blir nær null.

Kontraktsfesting

Ved lånesøknad skal Husbankens energikriterier og leveransen for å oppfylle kriteriene være beskrevet og inngå i kontrakt mellom kjøper og selger. Dette gjelder også ventilasjonsanlegg og krav om SFP og varmegjenvinning. For boliger som oppfyller nye energikrav i stiller Husbanken ikke krav om ytterligere dokumentasjon av energi/ miljø.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen