7.3 Forbilde- og pilotprosjekter

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Forbilde- og pilotprosjekt er blant de som er prioritet for lån i Husbanken. Både forbilde- og pilotprosjekter skal oppfylle krav til Husbankens grunnlån.

Forbildeprosjekter

Et forbildeprosjekt skal vise hva som er mulig med det beste av kjent kunnskap og kjente løsninger, og ha høye ambisjoner innen Husbankens kvalitetsområder (universell utforming, miljø/energi og byggeskikk).

Slike prosjekter er viktige arenaer både for samarbeid, kunnskapsutvikling, kompetanseutvikling og formidling.

Pilotprosjekter

Med pilotprosjekter menes prosjekter som inneholder utprøving av nye elementer eller nye kombinasjoner av kjente elementer. Dette gjelder nye løsninger, metoder, verktøy eller arbeidsprosesser.

For området miljø/energi vil følgende kvaliteter vektlegges som forbildeprosjekt:

  • Forbildeprosjekter på passivhusstandard etter NS 3700 eller bedre for nye bygg
  • Forbildeprosjekter på nivå med lavenergihus kl. 1 eller bedre for eksisterende bygg
  • Svanemerkede boliger
  • LEED - Platinum
  • BREEAM - Outstanding

For området universell utforming vil følgende kvaliteter vektlegges som forbildeprosjekt:

  • Prosjekter rettet mot eksisterende bebyggelse, spesielt boliger, bygg og uteområder som imøtekommer samfunnets langsiktige behov og gjør at personer med
    og eldre kan bo lenger hjemme.
  • Prosjekter, både nybygg og oppgradering, som viser nyskapende og gode løsninger for framkommelighet, orientering, veifinning, lyd- og lysforhold, inneklima og prosjekter som gir økt trygghet og styrker sosialt samkvem f.eks. gjennom ulike fellesskapsløsninger.
  • Prosjekter som videreutvikler sammenhengen mellom velferdsteknologi og tjenesteyting.

Enova kan gi støtte til energieffektive nybygg. Støtten retter seg mot aktører som ønsker å gå foran og har insentiver til selv å investere i innovasjon, og som samtidig kan synliggjøre et markedsmessig spredningspotensiale. Se www.enova.no for mer informasjon.

7.4 Oppgradering

Ved oppgradering av eksisterende boliger se HB 7.B.16 - Oppgradering av bolig med lån fra Husbanken.

 

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen