6. Vurdering av sikkerhet

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket

Grunnlånet skal som hovedregel være sikret ved 1. prioritets pant i den bebygde eiendommen. Ved oppgraderingsarbeider kan lånet gis med etterstående pant.

Unntaksvis kan Husbanken godta sideordnet førsteprioritet eller prioritet etter andre lån og heftelser.

Husbankens pantesikkerhet skal ligge innenfor de verdier som fastsettes ved utmåling av lån, se pkt. 10.

For lån til andre enn personlige låntakere kan Husbanken kreve tilleggssikkerhet.

Ved lån til studentboliger og kommunalt disponerte utleieboliger skal det tinglyses en erklæring om rettighet i fast eiendom. Se punkt 11, siste avsnitt.

Lån til kommuner og fylkeskommuner gis som gjeldsbrevlån.

Er tomta festet, godtar Husbanken prioritet etter 3 års forfalt festeavgift. Så lenge Husbanken har pantelån som hviler på eiendommen, skal festekontraktens varighet minst svare til resten av lånets løpetid + 5 år. Videre skal det fremgå av festekontrakten at festeretten ikke kan sies opp, heves eller avvikles på annen måte uten samtykke fra Husbanken. Dette skal fremgå av tinglyst festeavtale, se pkt. 11.

Ved lån til borettslag skal det stilles krav om at det tegnes forsikring mot manglende innbetaling av felleskostnader. Forsikringen må være minst like god som den forsikringen Borettslagenes Sikringsordning tilbyr.

Ved private utleieprosjekt er det en forutsetning at Husbanken får nødvendig sikkerhet for grunnlånet.

6.1 Seksjonering i kombinerte bolig- og næringsbygg

Ved grunnlån til bolig i et kombinert bolig- og næringsbygg er det en forutsetning at bygget blir seksjonert, slik at Husbanken får førsteprioritets pant i boligseksjonen(e).

6.2 Sideordnet prioritet

Husbanken kan vurdere å godta sideordnet prioritet når

  • det blir gitt grunnlån til bolig i tilbygg til en eksisterende bygning som er privatfinansiert
  • det blir gitt grunnlån til hovedboligen, mens utleieboligen blir finansiert med lån i privatbank

6.3 Etterstående prioritet

Ved grunnlån til oppgradering, kan Husbanken gi grunnlån til 2. prioritet eller lavere, forutsatt at grunnlånet ligger innenfor 90 prosent av eiendommens verdi etter oppgradering.

6.4 Tilleggssikkerhet

Eksempler på tilleggssikkerhet er

  • pant i annen eiendom
  • bankgaranti

Kravene til tilleggssikkerhet fremgår av lånetilsagnet.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen