5. Vurdering av lånsøker m.m.

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.


Det er lånsøkers ansvar å fremlegge alle opplysningene som legges til grunn ved vurdering av risiko og sikkerhet i prosjektet. En samlet vurdering vil danne grunnlaget for Husbankens beslutning om lån skal innvilges. I prosjekter hvor boligen(e) skal brukes til ervervsmessig utleie vil Husbanken vurdere risiko knyttet til lånsøker, betjeningsevne, marked og prosjekt. 

Husbanken krever normalt at hjemmelshaver(e) er låntaker(e).

Husbanken legger vekt både på søkers betalingsevne og boligens verdi ved et fremtidig salg.

Skal boligen brukes til utleie,vil også det forretningsmessige bli vurdert.

Dokumentasjon av dagens inntekter og utgifter for alle låntakerne må legges ved søknaden. Hvis noen av inntekts- og utgiftspostene er tidsbegrenset, må dette fremgå av dokumentasjonen. 

5.1 Personlige lånsøkere

Husbanken vil vurdere om inntekten(e) er tilstrekkelig til å betjene fremtidige renter og avdrag i grunnlånets løpetid samt alle faste kostnader ved eiendommen. Det tas også hensyn til øvrige levekostnader og eventuelle

andre forpliktelser husstanden har. Vurderer Husbanken at betjeningsevnen er lav, vil vi fraråde eller avslå søknad om låneopptak.

Til hjelp i vurdering av personlig økonomi, har Husbanken utarbeidet et månedsbudsjett som er en forenklet versjon med SIFO sine satser for livsoppphold. Månedsbudsjettet finner du på http://www.husbanken.no/lan/laanekalkulator/

Dersom søker alene ikke har tilstrekkelig inntekt til å betjene lånet, kan en ha medlånsøker. Medlånsøker må vise at den har tilstrekkelig overskudd på eget budsjett til å dekke underskudd ved hovedlånsøkers budsjett. Medlånsøker er like ansvarlig som hovedlånsøker for at renter og avdrag blir betalt til rett tid. Husbanken aksepterer ikke kausjonist som tilleggssikkerhet.

5.2 Juridiske lånsøkere

Husbanken vil vurdere om kostnader og inntjening bygger på et forsvarlig forretningsmessig fundament. I vurderingen vil det bli tatt utgangspunkt i regnskap for sist avsluttede regnskapsår og budsjettet for de t konkrete prosjektet. Husbanken vil vurdere budsjettet ut fra dagens markedssituasjon.

Det vil særlig bli lagt vekt på selskapets egen risikotakning gjennom tilførsel av egenkapital til prosjektet. For selskapet, dets eier og/ eller daglig leder vil det kunne bli innhentet kredittopplysninger. Vurderer Husbanken at lønnsomheten i prosjektet er lav, vil vi kunne kreve garanti/tilleggssikkerhet for grunnlånet.

Tilsvarende gir Husbanken grunnlån til oppføring av borettslag stiftet i henhold til burettslagslova kapittel 2, etter individuell vurdering av bygge- og finansieringsplan. Ved grunnlån til oppgradering vurderes borettslagets regnskap, budsjett og takst tilsvarende øvrige selskaper.

Tilbake til innholdsfortegnelsen