4. Prioriteringer

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Høyt prioriterte formål innenfor grunnlånet er
  • Boligsosiale prosjekter, det vil si utleieboliger til flyktninger, bostedsløse, barnefamilier og personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser og til andre vanskeligstilte
  • Pilot- og forbildeprosjekter
  • Oppgradering av eksisterende boliger basert på kvalitetskrav i veileder for oppgradering av  bolig
  • Studentboliger
Gjenstående lånemidler for året skal gis til oppføring av nøkterne boliger.

Husbanken har satt av en egen årlig ramme til privat barnehage-utbygging.

Søknader fra kommuner om lån til barnehager, se pkt. 3 d eller til omsorgsboliger og sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak, se pkt. 3 f, skal henvises til andre kredittinstitusjoner og prioriteres ikke.

Når årets låneramme er brukt opp, gir Husbanken avslag. Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av grunnlån.

Føringer og prioriteringer framgår først og fremst av det årlige tildelingsbrevet som Husbanken mottar fra KMD. Se også §2 i Forskrift om grunnlån fra Husbanken.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen