3. Hva kan det gis lån til

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Grunnlån kan gis til:
a) oppføring av nye, nøkterne boliger, garasjer og øvrige lokaler som 
    naturlig hører med i et bomiljø.
b) oppgradering av eksisterende boliger og ombygging av annen
    bygningsmasse til boliger.
c) kjøp av utleieboliger til boligsosiale formål.
d) barnehager, se pkt. 4 fjerde avsnitt og HB 7.B.4
e) studentboliger: boliger for personer med studierett ved universitet,
    høyskole eller fagskole, ved
- Oppføring
        - Kjøp av bygninger/boliger for etablering av studentboliger
        - Kjøp og ombygging av bygninger/boliger for etablering av     
          studentboliger
        - Oppgradering av eksisterende studentboliger
f) omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak, se 
   pkt. 4 fjerde avsnitt og HB 8.B.18.

Grunnlån kan unntaksvis gis til kjøp og oppgradering av brukt bolig til privat bruk. Dette kan være aktuelt i distrikter hvor det er vanskelig å få finansiering fra private banker.

Det er en forutsetning at boligene nyttes som lovlige helårsboliger og at bygget ikke strider mot kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Grunnlån kan finansiere boliger i kombinerte nærings- og boligbygg. I særlige tilfeller kan Husbanken finansiere næringsdelen hvis denne er av mindre omfang og viktig for gjennomføringen av prosjektet.

Grunnlån kan ikke innvilges hvis ikke lånsøker kan sannsynliggjøre at han kommer til å sette i gang arbeidet innen 3 måneder. Grunnlån kan ikke gis til igangsatte prosjekter eller refinansiering.

Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler. 

3.1 Oppføring av nye boliger

Grunnlån gis til helårsboliger. I tillegg til boligdelen kan garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø finansieres med grunnlån.

Garasjer som ferdigstilles samtidig med boligene kan inngå i lånet.

Personer med nedsatt funksjonsevne som kan dokumentere behov for bil, kan få grunnlån til å bygge garasje uavhengig av byggetidspunkt og finansieringskilde for boligen.  

Er boligarbeidet igangsatt gir vi ikke lån. Grunnarbeider inkl. støping av såle eller tilsvarende kan utføres før et prosjekt regnes som igangsatt. Grunnmursarbeid er å betrakte som igangsatt.

Husbanken stiller ikke kvalitetskrav ut over 17 ved tildeling av grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisningsavtale, eller grunnlån i kombinasjon med tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger.

I prosjekt med kommunal tilvisingsrett eller tildelingsavtale kan Husbanken gi tilsagn om lån selv om prosjektet er igangsatt.

I alle andre utleieprosjekt som tilbys på det åpne markedet skal Husbankens kvalitetskrav være oppfylt.

3.1.1 Utleieboliger med kommunal tilvisingsrett

Firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger kan få grunnlån til oppføring og kjøp av utleieboliger. Det er et krav at de må ha tilvisings- og samarbeidsavtale med kommunen. Privatpersoner får ikke denne type lån.

Mange kommuner samarbeider med private aktører for å få tilgang på kommunalt disponerte utleieboliger. I boliger med tilvisingsrett inngås leiekontrakten mellom leietaker og utleier. Kommunen er ikke en økonomisk part.

Boligene skal være et supplement til kommunes egne boliger og er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet.

I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til ca. 40 prosent av boligene til enhver tid.

De øvrige boligene, som ikke disponeres av kommunen, kan leies ut på det private leiemarked. Dette gir fleksibilitet for begge parter og bidrar til at utleieboligene med tilvisingsavtale blir spredt i ordinære og gode bomiljø. I prosjekt med fire boliger eller færre, kan kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene.

Prosessen starter med utlysing

Kommunen må lyse ut sitt behov for utleieboliger i lokalpressen, på egne nettsider eller i andre relevante kanaler. Utlysningen skal inneholde tydelige kvalifikasjonskrav til utleier og en klar spesifikasjon av boligbehovet til kommunen. Dette må være på plass når kommunen inngår samarbeid om tildeling- og tilvisningsavtaler med private bransjeaktører. Dette er en forutsetning for å få grunnlån i Husbanken. 

Les mer om arbeidsprosess ved kommunens utlysing, valg av tilbyder etc. i veiviseren.no. 

Kvalitetskrav og lånevilkår

Ved tildeling av grunnlån til oppføring av utleieboliger med kommunal tilvisingsavtale for vanskeligstilte på boligmarkedet er det tilstrekkelig at prosjektet tilfredsstiller forskriftskravene i TEK17. Eventuelle lokale kvalitetskrav vil fremkomme i kommunens utlysing. Husbanken vil også vurdere om boligene er egnet for målgruppen.

Husbanken kan gi inntil 50 års løpetid på lån til utleieboliger med tilvisingsavtale. Det gis også mulighet til ett års avdragsfrihet og mulighet til å binde renten i inntil 20 år.

Ved oppføring og kjøp av utleieboliger med tilvisingsavtale, kan grunnlånet utgjøre inntil 85 prosent av de kostnader Husbanken godkjenner. Ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap i forbindelse med etablering av kommunalt disponerte utleieboliger kan Husbanken gi 85 prosent grunnlån av kjøpesummen for aksjene.

Krav til profesjonell utleie:

Ved grunnlån til utleieboliger med tilvisingsavtale inngår følgende kriterier i gjeldsbrev/ låneavtale: 

  • Låntaker/utleier må ha som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Ved søknad skal dette dokumenteres med firmaattest og en beskrivelse av utleieselskapet.
  • Utleieforholdet skal baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser.
  • Garantidokument i husleieforhold eller tilsvarende kommunal garanti må aksepteres som sikkerhetsstillelse.
  • Leietakere som ikke er tilvist av kommunen skal tilbys minimum fem års leiekontrakter. Dette er viktig for å sikre bo-stabilitet, spesielt for barnefamilier.


Signert tilvisingsavtale mellom kommunen og selskapet, eller bekreftelse fra kommunen om at slik tilvisingsavtale vil bli inngått, må legges ved søknad om grunnlån.

Utbetaling av lånet

I tillegg til den vanlige dokumentasjonen og vedlegg som vi krever ved utbetaling av grunnlån må vi få tilsendt:

  • Tinglyst tilvisingsavtale eller rettighet om kommunal tilvisingsrett. Tilvisingsavtalen skal løpe i 20 år fra Husbankens utbetalingsdato for grunnlånet.
  • Signert samarbeidsavtale mellom selskapet og kommunen. Formålet med samarbeidsavtalen er å sørge for at eiendommen utvikler seg til et stabilt, godt og trygt bomiljø for beboere, kommunen og utleier.

 Husbanken har utarbeidet en mal for tilvisingsavtaler som dere må bruke. 

Det er også utarbeidet en mal for samarbeidsavtale, denne er veiledende.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen