3. Hva kan det gis lån til

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

3.2 Oppgradering av boliger 

Husbanken krever som hovedregel at oppgraderingsarbeidene har vesentlige elementer både av universell utforming og tiltak innenfor miljø/energi. Se egen veileder HB 7.B.16 - Oppgradering av bolig med grunnlån fra Husbanken

Vi gir ikke grunnlån til generelle vedlikeholds-, rehabiliterings- og oppussingsarbeider. 

Ved oppgradering av bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi (bygningsvern), må tiltakene være i samsvar med anbefalinger fra ansvarlige myndigheter på området.

Husbanken kan gi grunnlån til tilpasning av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. I slike tilfeller kan det også være aktuelt å søke tilskudd til utredning og prosjektering for planlegging av nødvendig tilpasning, jf. retningslinje HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilpasning av bolig med mer.

3.3 Ombygging til boliger

Grunnlån kan gis til ombygging av eksisterende bygninger til boliger etter de samme prinsipper som ved nybygging.

3.4 Kjøp og oppgradering av brukt bolig, refinansiering av boliglån

I distrikter der det er vanskelig å få finansiering fra private banker pga. lav panteverdi, kan Husbanken unntaksvis gi lån til kjøp og oppgradering av brukt selveid bolig. Ved kjøp av brukt bolig, kan det kun ytes lån når boligen som kjøpes samtidig skal oppgraderes.

Hvis finansieringsproblemer er knyttet opp mot søkers svake økonomi og søker er varig vanskeligstilt, er startlån og eventuelt tilskudd til etablering de virkemidlene som skal brukes, også ved refinansiering. Startlån fra kommunen er et boligsosialt tiltak som kan omfatte kjøp og oppgradering av brukt bolig. Mer informasjon om dette finner du i HB 8.B.29 Retningslinjer tilskudd til etablering og Forskrift om startlån (HB 7.A.10). 

3.5 Kjøp av boliger til utleie for prioriterte grupper

Kommuner eller andre som har avtale med kommunen om kommunal tildelingsrett til boligene, kan få grunnlån til kjøp av brukte boliger for utleie til prioriterte grupper. Gis lån til andre enn kommuner skal avtalen eller en erklæring som viser til denne, tinglyses som en heftelse på eiendommen. Avtalen skal løpe i 30 år fra utbetalingsdato for grunnlånet.

3.6 Barnehager

Grunnlån kan gis til bygging av private barnehager, se egen veileder HB 7.B.4 - Retningslinjer for lån til barnehager fra Husbanken.
Kommuner som ønsker lån til kommunale barnehager bes søke finansiering i Kommunalbanken eller andre kredittinstitusjoner.

3.7 Studentboliger

Grunnlån kan benyttes til finansiering av studentboliger. Gis grunnlån til private aktører som etablerer studentboliger skal det tinglyses en heftelse på eiendommen om at boligene må nyttes til studentboliger så lenge det hviler lån fra Husbanken på eiendommen.

Kjøp av eksisterende studentboliger som bare representerer et eierskifte, kan ikke finansieres med grunnlån fra Husbanken. Se også retningslinje for tilskudd til studentboliger HB 8.B.15 - Retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra Husbanken.

3.8 Omsorgsboliger, sykehjem og lokaler for omsorgstiltak

Les om finansiering og utforming av denne type boliger i HB 8.B.18 - Retningslinjer for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger og  - Veileder for utforming av omsorgsbygg (på veiviseren.no).
Kommuner som ønsker lån til omsorgsboliger og sykehjemsplasser bes søke finansiering gjennom Kommunalbanken eller andre kredittinstitusjoner.

 

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen