15. Saksgang og søknadsprosedyrer

15.1 Bygge eller oppgradere egen bolig

Bygge bolig: Når du har tomt, bestemt deg for hvilken bolig du skal bygge og innhentet kostnader på fullt ferdig bolig, kan du sende utfylt søknadsskjema med alle vedlegg som er opplistet på søknadsskjema til Husbanken. Søknadsskjema finner du på Husbankens nettside Søknadsskjema for personlige søkere.

Oppgradere eksisterende selveid bolig (se egen veileder HB 7.B.16 om oppgradering): Når du har bestemt deg for hvilke tiltak du skal utføre og innhentet kostnader for ferdig oppgradert bolig, sender du utfylt søknadsskjema med alle vedlegg som er opplistet på søknadsskjema til Husbanken. Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider.

For søknad om grunnlån til bolig på landbrukseiendom må godkjenning fra landbruksmyndigheten i kommunen foreligge.

15.2 Utbyggere, borettslag og andre selskaper som skal oppgradere bolig

Når en har bestemt seg for hvilke tiltak som skal oppgraderes, må pristilbud innhentes.

Deretter sendes søknad om grunnlån til Husbanken med alle nødvendige vedlegg opplistet i søknadsskjemaet. Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider. Søknaden med vedlegg sendes soknad@husbanken.no.

15.3 Utbyggerprosjekt – bygge boliger for videresalg

I utbyggerprosjekt må utbygger søke Husbanken om tilsagn/finansiering til byggeprosjektet. Søknad om grunnlån med alle vedlegg opplistet i søknadsskjemaet sendes Husbanken.

Når det gjelder store utbygginger, bør utbygger vurdere å dele opp prosjektet i samsvar med utbyggingsplanen og søke om finansiering av hvert enkelt byggetrinn.

15.4 Utbyggers oppgaver ved salg av husbankfinansierte boliger

Utbygger/megler har ansvar for å bistå kjøperne med informasjon og utfylling av søknad og lånedokumenter til Husbanken. Husbanken forutsetter at spørsmål om lånetilbudet skal benyttes inngår som en del av kontraktsprosessen. Søknad om godkjenning som låntaker (se nedenfor) kan innsendes umiddelbart etter kontraktsinngåelsen.

15.5 Kjøp av bolig i utbyggerprosjekt

I utbyggerprosjekter har Husbanken allerede gitt en låneutmåling etter søknad fra utbyggeren jfr. pkt. 8.4. Kjøpere av boliger i slike prosjekt skal etter at kontrakt er inngått sende inn søknad om å bli godkjent som låntaker. Bekreftelse på innvilget toppfinansiering (også hvis det søkes startlån fra kommunen) samt nødvendig egenkapital jfr. pkt. 10,2 må vedlegges søknad om godkjenning som låntaker.

Toppfinansiering kan kun ytes av virksomhet som har konsesjon for å drive med finansiering. Når søknaden er vurdert og godkjenning er i orden, vil kjøper få tilsendt godkjenningsbrevet. Utbygger/megler får tilsendt originale lånedokumenter og må påse at disse blir underskrevet/tinglyst.
Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider:
Søknad om godkjenning som låntaker/egenvurdering av økonomi

Dersom utbygger ikke har søkt om lån til prosjektet, kan ikke den enkelte kjøper av bolig i prosjektet søke om lån.

15.6 Tilsagn til personlige søkere

Når vilkårene for grunnlån er oppfylt, gir Husbanken tilsagn om lån. Husbanken gir ikke tilsagn om lån til prosjekt som er igangsatt eller til refinansiering.

15.7 Tilsagn til utbygger som bygger boliger for videresalg

Når vilkårene for tilsagn er oppfylt vil utbygger/ megler få tilsendt lånetilsagn. Her fremgår lånebeløp for den enkelte bolig i prosjektet.

15.8 Igangsetting

Prosjekt som får tilsagn fra Husbanken skal igangsettes innen tre -3- måneder etter at tilsagn er gitt. Hvis det ikke skjer faller tilsagnet bort. Igangsettingskravet sikrer at lånemidlene kanaliseres dit behovet er størst, og bidrar til å holde boligbyggingen i gang.

15.9 Byggeperioden

I byggeperioden benytter lånsøker vanligvis et byggelån fra bank eller en annen långiver.

15.10 Søknad om utbetaling

Når boligen er ferdig, søkes det om utbetaling av grunnlånet. Opplysninger om søknadsprosedyre og saksgang blir gitt sammen med lånetilsagnet.

HB 7.S.06 – Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd

15.11 Stikkprøvekontroll

Husbanken kan foreta kontroll av utvalgte boliger for å sikre at prosjektene har kvalitetene som er avtalt. Eventuelle avvik kan få konsekvenser for låneforholdet til Husbanken.

15.12 Markedsføring

Ved markedsføring av prosjekt som er godkjent for finansiering fra Husbanken skal dette gjøres på følgende måte i annonser eller prospekt:

«Boligen er tilrettelagt for finansiering fra Husbanken. Man kan få innvilget inntil 80 prosent av totalkostnadene ved lån i Husbanken. Gå inn på www.husbanken.no for å se nærmere på betingelsene eller kontakt oss for ytterligere detaljer omkring dette».

Bruk av Husbankens logo tillates vanligvis ikke.

Tilbake til innholdsfortegnelsen