10 Låneutmåling

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Disse tre forholdene gir begrensninger på hvor stort lånebeløp Husbanken kan utmåle:
  • prosjektkostnader/salgspris
  • i hvor stor grad eiendommen er og blir pantsatt (belåningsgrad/pantsettelsesgrad)
  • i hvilket omfang Husbanken i den samme saken gir tilskudd til utleieboliger.
Husbanken kan bare lånefinansiere en andel av prosjektkostnadene. Se nærmere om dette under punkt 10.2.

Låntakeren kan ikke pantsette eiendommen utover en gitt andel av antatt omsetningsverdi (belåningsgraden). Se nærmere under punkt 10.1.

Når Husbanken i samme sak gir tilskudd til utleieboliger, summerer Husbanken som hovedregel tilskudd og lån ved beregning av belåningsgrad. Se også punkt 10.2 f om maksimal finansiering av prosjektkostnader med lån og tilskudd ved utleieboliger med kommunal tildelingsrett. Se unntak i punktene 10.1 og 10.2 for stiftelser opprettet av kommunen og aksjeselskap opprettet av kommunen.

10.1 Belåningsgrad på eiendommen (pantsettelsesgrad)
Belåningsgrad på eiendommen beskriver i hvilken grad eiendommen kan bli pantsatt. Alle lån (unntatt startlån) med pant i eiendommen tas med i beregningen av belåningsgrad. Dette gjelder både tidligere opptatte lån og lån som blir gitt i det prosjektet Husbanken er med på å finansiere.

Når Husbanken gir tilskudd til utleieboliger, inngår tilskuddet i beregningen av belåningsgraden på eiendommen. Dette gjelder ikke når en stiftelse opprettet av kommunen eller et aksjeselskap opprettet av kommunen søker om lån og tilskudd til utleieboliger med kommunal tildelingsrett.

Belåningsgraden på eiendommen kan ikke overstige 85 % av antatt omsetningsverdi.

Når kommunen er låntaker, kan belåningsgraden på eiendommen utgjøre inntil 100 % av antatt omsetningsverdi.

Ved lån til oppgradering eller ombygging er det antatt omsetningsverdi etter oppgraderingen eller ombyggingen som er relevant.

Ved oppgradering kan belåningsgraden være på inntil 90 % av antatt omsetningsverdi.

Er den samlede måloppnåelsen god, kan det gjøres unntak for dette i distriktene.

10.2 Hvilke andeler av godkjente prosjektkostnader som kan finansieres innenfor maksimal belåningsgrad (pantsettelsesgrad) i pkt. 10.1:
Disse prosjektkostnadene og disse andelene av salgspris kan finansieres:

a) Ved oppføring av boliger for salg kan grunnlånet utgjøre inntil 80 % av den salgspris Husbanken godkjenner. Husbanken kan redusere låneutmålingen dersom den endelige salgsprisen blir lavere.

b) Ved lån til borettslag kan ikke fellesgjelden utgjøre mer enn 75 % av kostnadsoverslaget i bygge- og finansieringsplanen, se burettslagslova § 2-14.

c) Ved oppføring av boliger til eget bruk kan grunnlånet utgjøre inntil 80 % av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner. Husbanken kan redusere låneutmålingen dersom endelige kostnader blir lavere.

d) Ved oppføring av utleieboliger uten tildelingsrett eller tilvisingsavtale med kommunen kan grunnlånet utgjøre inntil 80 % av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner.

e) Ved oppføring av boliger og kjøp av bygg/boliger til studentboliger kan grunnlånet utgjøre inntil 80 % av prosjektkostnadene/kjøpesummen.

f) Ved oppføring og kjøp av utleieboliger med kommunal tildelingsrett kan samlet finansiering med lån og tilskudd utgjøre inntil 85 % av de prosjektkostnadene Husbanken godkjenner. Begrensningen gjelder ikke stiftelser opprettet av kommunen eller aksjeselskap opprettet av kommunen.

g) Ved oppføring og kjøp av utleieboliger med tilvisingsavtale,
se pkt. 8, kan grunnlånet utgjøre inntil 85 % av de kostnader Husbanken godkjenner.

h) Ved oppgradering kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de kostnader Husbanken godkjenner.

i) Når kommunen er låntaker, kan grunnlånet utgjøre inntil 100 % av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner.

 

Låneutmålingen baseres på prosjektkostnader eventuelt salgspris, på søkers betjeningsevne samt sikkerheten for grunnlånet etter at boligen er tatt i bruk.

I avsnitt a) – h) ovenfor er gjengitt hvilke ordinære utmålingsregler og unntak Husbanken aksepterer forutsatt at betalingsevne og sikkerhet er tilfredsstillende. 

10.1 Utbyggere

For utbyggere som bygger boliger for salg legges salgsprisen ved første gangs omsetning til grunn for låneutmålingen.
Salgsprisen som hver enkelt bolig skal selges for fremgår bl.a. av kjøpekontrakt mellom utbygger og boligkjøper.

10.2 Privatpersoner

Grunnlånet utgjør normalt inntil 80 % av prosjektkostnadene forutsatt at det foreligger nødvendig pantesikkerhet og betjeningsevne for grunnlånet.

10.3 Borettslag

I borettslagsloven fremgår det at fellesgjeld ved stiftelse av borettslaget ikke skal utgjøre mer enn 75 % av kostnadene.
Fellesgjelden som andelseierne skal betjene gjennom felleskostnader skal prosentvis være lik for andelseierne i borettslaget. Den enkelte andelseier kan foreta en individuell nedbetaling av sin del av fellesgjelden.

10.4 Kommuner

Når kommunen er låntaker kan grunnlånet utgjøre mer enn 85 % av de prosjektkostnader Husbanken godkjenner.

Neste side

Tilbake til innholdsfortegnelsen