Kriterier for grunnlån - Privatpersoner

For privatpersoner prioriteres disse formålene:

  • Lån til utleieboliger, blant annet til flyktninger
  • Oppgradering av boliger med boligsosialt formål, blant annet boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
  • Boliger i distriktene
  • Andre boligsosiale søknader om grunnlån
  • Annen oppgradering av eksisterende boliger
  • Pilot- og forbildeprosjekter

Når årets låneramme er brukt opp, gir Husbanken avslag. 

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 4


Arealgrenser ved oppføring av nye boliger

  • Enebolig: Inntil 150 m² BRA
  • Enebolig med hybelleilighet(er)/sokkelleilighet(er): Inntil 200 m² BRA
  • To-mannsboliger og enebolig i rekke: Inntil 140 m² BRA

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 8

Les mer om beregning av BRA (ekstern nettside)


 ! 

   Arealgrensene gjelder kun ved oppføring av nye boliger. 

Betjeningsevne

Husbanken vil vurdere om inntektene til søker(e) er tilstrekkelige til å betjene fremtidige renter og avdrag i grunnlånets løpetid, samt faste kostnader ved eiendommen. Det tas også hensyn til øvrige levekostnader husstanden har.

Til hjelp i vurdering av personlig økonomi anbefaler vi å benytte vårt månedsbudsjett: Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator.

I denne kalkulatoren kan du legge inn inntekter, utgifter og simulere hvordan et boligkjøp vil påvirke økonomien din.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 5 og 6

Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator


Kvalitetskrav oppgradering

Du kan få grunnlån til oppgradering ved vesentlig oppgradering som sikrer at din bolig blir mer energieffektiv og tilgjengelig. Begge kvalitetene må være tilstede.

Tiltakene må være i tråd med både byggeforskriftene (TEK17) og Husbankens kvalitetskrav.

Ved svært gode oppgraderingstiltak innenfor enten universell utforming eller miljø/energi, kan det aksepteres at prosjektet bare har tiltak innenfor ett av kvalitetsområdene.

Les mer i veileder for oppgradering av bolig med grunnlånKvalitetskrav oppføring

Husbanken stiller krav til at boligen er mer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og mer energieffektiv enn kravene i byggeforskriftene ( 17)  

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 7


Hvor mye lån kan du få?

For grunnlån til oppføring kan du låne inntil 80 % av prosjektkostnadene.

For grunnlån til oppgradering kan du låne inntil 100 % av prosjektkostnadene forutsatt at lånet ligger innenfor 90 % av boligens verdi etter oppgraderingen

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 9 ! 
   Forskjellen mellom oppføring og oppgradering: 

   Med oppføring menes bygging av en ny bolig.

   Med oppgradering menes større oppgradering av eksisterende bolig,
   altså noe mer enn normal oppussing eller vedlikehold.
   For eksempel er vedlikehold av bad eller kjøkken ikke regnet som
   fullverdig oppgradering.

 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som 
   generell informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer
  og veileder for grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.