Ofte stilte spørsmål om grunnlån


Er man garantert å få grunnlån hvis prosjektet tilfredsstiller kvalitetskravene og har tilfredsstillende betjeningsevne?

Nei, man har ingen garanti. Grunnlån fra Husbanken er ikke en rettighetsbasert ordning. Stortinget bevilger hvert år en utlånsramme til Husbanken. Denne rammen fordeles på de ulike låneordningene. Søknader om grunnlån til oppføring eller utbedring behandles i henhold til gjeldende prioriteringsregler beskrevet i Veileder til Husbankens grunnlån. Når lånerammen til dette formålet er brukt opp, vil Husbanken måtte avslå også søknader som ellers oppfyller kravene.


Er det arealbegrensninger i Husbanken?

Ja det er arealbegrensninger. Arealbegrensningene er beskrevet i Veileder til Husbankens grunnlån.


Er det kostnadsbegrensninger i Husbanken?

Husbanken vurderer kostnader i hvert enkelt prosjekt.


Hva ligger i grunnlånets kvalitetskrav?

Husbankens krever kvaliteter i boligen innenfor både universell utforming og redusert energibehov. Se Veileder til Husbankens grunnlån kap. 7 for mer utdypende informasjon om krav til kvaliteter i boligen.


Kan bygging starte før lånesøknaden sendes til Husbanken?

Grunnlån kan ikke gis til igangsatte prosjekter eller refinansiering.


Hvis det ikke er soverom på inngangsplanet, men en stor stue som det er naturlig å dele av til et soverom, kan dette soverommet stiples?

Ja, for boliger med livsløpsstandard kan soverom kan stiples, forutsatt at det finnes et annet parsengsrom i boligen.


Hvor lang er saksbehandlingstiden i Husbanken?

Ved mottak av komplett søknad er ordinær saksbehandlingstid 3 uker. I perioder med høy etterspørsel må lengre saksbehandlingstid påregnes. Tilgjengelig rammesituasjon vil kunne påvirke saksbehandlingstiden.


Hvorfor krever HB tiltak ut over krav i plan- og bygningsloven?

Norge er gjennom EØS-avtalen en del av det europeiske indre felles marked, og må derfor følge EUs konkurranseregler, herunder forbudet mot statsstøtte. Det er et krav at Husbankens virkemidler er innrettet slik at de er samfunnsmessig nødvendige og egnet til å oppnå boligpolitiske mål. Et bolig politisk mål er blant annet å arbeide for økt bruk av boligløsninger som er energieffektive, miljøvennlige og universelt utformet. Husbanken gjør dette ved å kreve tiltak utover krav i plan- og bygningsloven.

Hvordan foregår utbetalingen?

Man søker om utbetaling på skjema “Søknad om utbetaling.” Utbetaling skjer etter at boligen er ferdigstilt og tilflyttet. Søknad om utbetaling med vedlegg sendes til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø. Søknaden behandles først ved regionkontoret. Selve utbetalingen av lånet skjer ved Husbankens Lån og tilskuddskontor.


Hvor fort kan penger overføres etter søknad om utbetaling?

Behandlingstiden varierer. Dersom søknaden din er korrekt utfylt og de nødvendige vedlegg er sendt inn, er behandlingstiden som hovedregel 1-2 uker.


Kan det søkes om utbetaling før ferdigattest fra kommunen foreligger?

Søknad om utbetaling kan ikke behandles før Husbanken har mottatt kopi av ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.