Kriterier for grunnlån

For grunnlånet prioriteres disse formålene:

Bransjeaktører:

 • Lån til utleieboliger bl.a. til flyktninger
 • Oppgradering av boliger med boligsosialt formål, blant annet boliger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
 • Studentboliger
 • Andre boligsosiale søknader om grunnlån
 • Annen oppgradering av eksisterende boliger
 • Pilot- og forbildeprosjekter

Gjenstående lånemidler for året skal gis til oppføring av nøkterne boliger.

Kommuner:

 • Utleieboliger bla. til flyktninger
 • Andre boligsosiale søknader

 Når årets låneramme er brukt opp, gir Husbanken avslag.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 4


 ! 

   Prioriteringen er forskjellig for privatpersoner, bransjeaktører og kommuner.


Arealgrenser ved oppføring av nye boliger

 • Blokkleiligheter: Inntil 90 m²  BRA
 • Enebolig: Inntil 150 m² BRA
 • Enebolig med hybelleilighet(er)/sokkelleilighet(er): Inntil 200 m² BRA
 • To-mannsboliger og enebolig i rekke: Inntil 140 m² BRA

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 8


Betjeningsevne

For utleieprosjekter vil Husbanken vurdere om kostnader og inntjening bygger på et forsvarlig forretningsmessig fundament.

Til hjelp i vurdering av boligkjøpers økonomi anbefaler vi utbygger/megler å benytte vårt månedsbudsjett: Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator. I denne kalkulatoren kan det legges inn inntekter, utgifter og simulere hvordan et boligkjøp vil påvirke økonomien til kjøper.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 5 og 6

Husbankens låne- og livsoppholdskalkulatorKvalitetskrav oppgradering

Man kan få grunnlån til oppgradering ved vesentlig oppgradering som sikrer at boligen(e) blir mer energieffektiv og tilgjengelig. Begge kvalitetene må være tilstede.

Tiltakene må være i tråd med både byggeforskriftene (TEK10) og Husbankens kvalitetskrav.

Ved svært gode oppgraderingstiltak innenfor enten universell utforming eller miljø/energi, kan det aksepteres at prosjektet bare har tiltak innenfor ett av kvalitetsområdene. Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 7

1.1.2016 lanserer Husbanken ny veileder for oppgradering av bolig. Skal du søke etter årsskiftet må du forholde deg til denne veilederen. 

EnovaKvalitetskrav oppføring

Husbanken stiller krav til at boligen(e) er mer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og mer energieffektiv enn kravene i byggeforskriftene ( 10)  

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 7Låneutmåling?

Bransjeaktører:

 • For grunnlån til oppgradering kan man låne inntil 100 % av prosjektkostnadene forutsatt at lånet ligger innenfor 90 % av boligens verdi etter oppgraderingen.
 • For grunnlån til oppføring kan man låne inntil 80 % av prosjektkostnadene/salgspris
 • Det kan gis inntil 80 % finansiering av salgssum, lån kan tilbakebetales enten som ett annuitetslån eller serielån over 30 år.  Det kan gis inntil 8 års avdragsfrihet innenfor den totale nedbetalingstiden. Borettslag kan få inntil 75% finansiering av prosjektkostnadene.
 • Utleieboliger til vanskeligstilte kan lånefinansieres med 80% av prosjektkostnadene når det foreligger tinglyst avtale om tildelingsrett med kommunen.
Kommuner:
 • For grunnlån til kommunale utleieboliger kan kommuner låne inntil 100 % av prosjektkostnadene som Husbanken godkjenner.

Se veileder for Husbankens grunnlån pkt. 9 ! 

   Informasjonen om grunnlånet på Husbankens hjemmesider er ment som           generell informasjon og introduksjon til regelverket. Forskrifter, retningslinjer
   og veileder for grunnlånet er gjeldende for saksbehandling og vedtak.