Kommune og utbygger sammen om å skaffe flere utleieboliger

Bruk av grunnlån i kombinasjon med tilvisningsavtaler gjør kommunen til en aktiv bestiller av utleieboliger. Private utbyggere svarer med å levere kvalitetsboliger i gode bomiljøer.

– Et tettere samarbeid mellom kommunale og private aktører kan bidra til å møte det stadig voksende behovet for utleieboliger. Prosjekter med gode strategier for fremskaffelse av flere kommunalt disponerte boliger med boligsosialt formål, vil bli prioritert av Husbanken. Kommunen får dekket sitt boligbehov, samtidig som det etableres flere utleieboliger på det ordinære leiemarkedet, sier avdelingsdirektør Per Erik Torp i Husbanken.

 

Hva er en tilvisningsavtale?

Oslo kommune har praktisert en modell for tilvisningsavtale i samarbeid med Selvaag Realkapital. I bydel Søndre Nordstrand er det oppført 96 nye utleieboliger. For 38 av disse har kommunen avtale om tilvisningsrett. Avtalen gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. som gjelder for 20 år. Den enkelte boligsøker inngår leiekontrakt med boligeier. Kommunen bindes ikke av en leieavtale og er ikke part i leieforholdet mellom boligeier og boligsøker. Her står den private aktøren for vedlikehold av boligen. Modellen er fleksibel for kommunen fordi de ikke bærer den økonomiske og juridiske risikoen. Et løpende og godt samarbeid mellom kommune og forvalter av boligen er en nødvendig forutsetning.

Bjørnåsen syd består av 96 utleieboliger, 38 med kommunal tilvisningsrett. foto:Husbanken

 

Et trygt og godt bomiljø

Revita realforvaltning forvalter boligene i samarbeid med Selvaag Realkapital, bydelen og Oslo kommune. De driver aktiv oppfølging av leietakerne under leieforholdet og har egen vaktmester som er til stede daglig. I samarbeid med Leieboerforeningen og det sosiale innovasjonsbyrået World Wide Narrative, jobber de for å fremme aktiv beboerinkludering. Alle beboere blir intervjuet og får komme med innspill om bomiljøet. De vil også gjøre en grundig undersøkelse av beboertilfredshet blant leietakerne. Leieboerforeningen har nylig utgitt en rapport om beboertrivsel i nye utleieprosjekt. Formålet med rapporten var å skaffe mer kunnskap om hvordan Bjørnåsen Syd kan bli et sted hvor leieboerne trives og hvor de ønsker å bo over lengre tid.  

 

Modellen fremmer inkludering og normalisering

Tilvisningsretten gir kommunen fleksibilitet i forhold til behov, samtidig som de vil kunne overholde målet om at sosialt vanskeligstilte skal inkluderes og bo spredt i ordinære bomiljø. Modellen er like egnet for små som for store kommuner. Den gjør det lettere å skaffe boliger også i områder hvor det er få kommunale boliger i dag, og bidrar til at flere kommunale boliger kan integreres i ordinære og gode bomiljø. Dette er i tråd med prioriteringer ved tildeling av grunnlån fra Husbanken.

 

Femti års nedbetalingstid på husbanklånet

Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, og vil til enhver tid kunne tilvise opp til 40 prosent av boligene. Som motytelse får utleier grunnlån fra Husbanken med en nedbetalingstid på inntil 50 år. Fra 1. januar 2017 stiller Husbankens krav om at kommunene må gjennomføre en utlysning før de inngår avtaler om tildeling- eller tilvisning av utleieboliger. Dette er en forutsetning for å få finansiering hos Husbanken. 

Betingelsene for lån vil framkomme i Husbankens tilsagnsbrev til utleier/ utbygger når lånet innvilges. Dersom kommunen ikke benytter seg av en bolig som står ledig, har utleier rett til å leie denne ut på det ordinære leiemarkedet.