Universell utforming, kunnskap, makt og moral

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2012

Hvem vet best og hvordan vinne fram? Definisjonsmakt, politiske prosesser og forholdet mellom kunnskapsdannelse og politikkutforming er sentrale tema i denne studien.

Hovedproblemstillinger i prosjektet er:
• Hvordan har diskursen om uu innenfor boligfeltet konstruert sine kunnskapsobjekter i perioden 2000-2010?
• Hvordan har den politiske prosess som ligger til grunn for diskursen artet seg?
• Hvilken rolle har ulike typer kunnskap og kunnskapsprodusenter hatt i politikkutviklingen for uu på boligfeltet?

Prosjektet angir en diskursanalytisk tilnærming til uu, og det er fire ulike casestudier:

1) Den globale sirkulasjonen av uu
2) Kampen om det definisjonsmessige eierskapet
3) Ny teknisk forskrift
4) Åpent case (eks en politisk prosess)

Prosjektet er avsluttet. Offentliggjøring skjer i forbindelse med publisering i tidsskrift.

 
Bilde: Colourbox