Trondheim: Hvilke roller bør frivillig sektor ha for å bidra til godt boligsosialt arbeid?

Start: 20. april 2017 11:30
Slutt: 20. april 2017 14:45
Sted: COMFORT hotell park, Prinsens gt.4a, Trondheim
Pris: Gratis, men det faktureres et gebyr på kr.250,- for manglende fremmøte
Påmeldingsfrist: 19. april 2017 16:00

Kunnskapingsmøte: Gjennom kunnskapingsmøtene ønsker vi å skape noe nytt ved å la forskningsbasert kunnskap møte praksisbasert kunnskap. Gjennom diskusjon og refleksjon tas det første skrittet i arbeidet med å finne nye og bedre løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Hvordan påvirkes frivilliges bidrag inn i boligsosialt arbeid av den forståelsen og de forventningene offentlig sektor har til frivillighet?

  • Erfaringer fra samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor innen boligsosialt arbeid
  • Hvilke rammevilkår har frivilligheten for involvering på det boligsosiale området?
  • Forholder kommunene seg til frivillig sektor som samarbeidspartner på dette velferdsområdet?
  • Mange etterpør «økt involvering av frivillig sektor» inn i den offentlige velferdsmodellen. Hvordan passer ambisjonen om dette inn i kommunenes arbeid?
  • Hvordan kan statlige aktører bidra til å legge forholdene til rette for en økt involvering av frivillige aktører på det boligsosiale området?

Foreløpig program:

11.30 Enkel lunsj 
12.00   Velkommen v/Georg Vestehus, fung, regiondirektør, Husbanken Midt-Norge
12.15  Uni Research v/Tord Linden presenterer rapporten «Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid»
13.00 Kommentar fra trøndersk kommune (detaljer kommer)
13.15 Pause
   
13.30 Kommentar v/Dag C. Sørum, 22B kontaktsenter
13.45 Kommentar v/Sigrid Moum, Livsglede for eldre
14.15 Refleksjon, plenumsdiskusjon
14.30 Oppsummering v/Husbanken Midt-Norge
14.45 Slutt og vel hjem

Les mer om kunnskaping på husbanken.no