Strategisk instituttprogram "Vanskeligstilte på boligmarkedet - et dynamisk perspektiv"

Prosjekteier: NOVA
Ferdigdato: De fleste prosjektene avsluttes i 2011

Strategisk instituttprogram (SIP) er inne i siste driftsår. 8 forskningsprosjekter, 1 doktorgradsprosjekt og 6 masteroppgaver har blitt initiert som følge av programmet.

Prosjekt 1: God bolig til vanskeligstilte
Prosjektleder: Siri Ytrehus, Høgskolen i Buskerud

Under denne prosjektparaplyen er det utviklet to prosjekter:

gammel dameDet offentlige boligtilbudet til eldre med sammensatte problemer

Første delen av prosjektet består av en studie av hvordan boligtilbudet utvikles og hvilke hensyn som tas i utvikling av boligtilbudet til eldre. Datainnsamlingen i første del er gjennomført. I andre delen vil vi inkludere beboerperspektiv. Vi har inngått et samarbeid med utvalgte kommuner med tanke på gjennomføring av beboerundersøkelse. Datainnsamlingen vil bli gjennomført høsten 2010.

”Hjelp til egen bolig” - Bosetning av tidligere bostedsløs ungdom

Dette prosjektet er gjennomført, og vil bli ferdigrapport høsten 2010.


Prosjekt 2: Lokale forebyggende boligsosiale innsatser
Prosjektleder: Siri Ytrehus, Høgskolen i Buskerud

Dette prosjektet består av to delprosjekt:

- Meeting the health needs of homeless people: reconceptualising approaches in Norway and Scotland

Det ene prosjektet har et nasjonalt komparativt perspektiv og er en sammenligning av hvordan helseperspektivet er inkludert i henholdsvis Skottlands og Norges strategier for forebygging av bostedsløshet. Paperet fra dette prosjektet er avsluttet og lagt fram på European Network for Housing Research, Annual Conference 2010, Istanbul Turkey, med tittel: Meeting the health needs of homeless people: reconceptualising approaches in Norway and Scotland


- Lokale boligsosiale innsatser

Det andre prosjektet studerer mer spesifikt lokale boligsosiale innsatser i Norge, i tråd med opprinnelige prosjektplaner. Datainnsamlingen vil starte opp høsten 2010.
Etter oppstarten av SIPen er det gjennomført en studie om boligsosialt arbeid ved NOVA.

Dette prosjektet berører noen av problemstillingene som skal belyses i dette andre delprosjektet. Det er ønskelig å se dette delprosjektet i sammenheng med kunnskapen som er frambrakt i NOVAs prosjekt og dermed kunne bygge videre på kunnskap fra dette prosjektet. Forsker Hans Christian Sandli, NOVA, som er prosjektleder for prosjektet som er gjennomført ved NOVA, vil delta i dette andre delprosjektet.


Prosjekt 3: Boligkarrierer for lavinntektshushold
Prosjektleder: Lars Gulbrandsen

Som nevnt i forrige framdriftsrapport skulle vi i andre halvdel 2009 avgjøre om prosjektet skulle gjennomføres ved hjelp av utvalgsdata eller registerdata. Hvis vi valgte registerdata skulle vi videre vente så lenge som mulig med å bestille disse fordi vi ventet at kvaliteten av registerdata gradvis ville bedre seg jo nærmere vi kommer den neste folke- og boligtellingen. Siden sist har vi valgt å bruke registerdata, utarbeidet en bestilling i samråd med SSB, og sendt bestilling før utløpet av andre halvår 2010. Vi har valgt å basere vårt uttak på samme husholdsdefinisjon som benyttes i produksjonen av formues- og inntektsstatistikken. På de variabler vi tar ut vil vi få hele befolkningen tillagt husholdsnummer slik at vi selv kan konstruere hushold.

I prosjektet har Lars Gulbrandsen skrevet artikkelen ”Housing equity among Norwegian homeowner” i antologien: Home ownership. Getting in, getting from, getting out, redigert av Doling, Elsinga og Ronalds på det nederlandske forlaget IOS Press


Prosjekt 4: Innvandrere og boligmarkedet
Prosjektleder: Viggo Nordvik. Medarbeider: Kristin Aarland

Prosjektet har skiftet prosjektledelse siden forrige rapportering. Prosjektet er helt i sluttfasen og et notat vil bli publisert i løpet av 2011.


Prosjekt 5: Virkemidler i den boligsosiale politikken
Prosjektleder: Viggo Nordvik. Medarbeider: Professor Christine Whitehead, London School of Economics og University of Cambridge

Aktiviteten i dette prosjektet var lagt til første fase av SIP-perioden og har derfor vært lav perioden. Vi regner prosjektet som sluttført og viser til de to tidligere framdriftsrapporter.

Innen prosjektet har vi i 2010 hatt tre mindre aktiviteter. To av dem er sluttførte, mens en av dem blir videreført utenfor prosjektet.

1. Innledning på Husbankens Huskestue på Lillestrøm om utviklingen av den Boligsosiale politikken, og Husbankens rolle i denne.

2. Skrevet et innlegg om Boligsosial politikk før, nå og i morra som ble publisert i Husbankens tertialrapport.

3. Samarbeidet med Research Fellow Maria Plotnikova University of Reading om skriving av en artikkel om privatisering av offentlig eide boliger i Russland. De teoretiske delene av en artikkel er sluttført og vi har hatt problemer med tilgang på data. Dette er nå i ferd med å finne sin løsning i samarbeid med Urban Institute i Moskva. Artikkelen sluttføres etter hvert, men uten midler fra prosjektet. Når denne artikkelen er ferdigstilt vil bidraget fra Husbankens SIP bli tydeliggjort. Vi forsøker i artikkelen å vise hvordan analysene av privatiseringen i Russland kan ha relevans også for Norge, for eksempel ved at de teoretiske analysene kan brukes til å forstå en politikk rettet mot at kommunale leietakere kan kjøpe de boligene de eier – en slags right-to-buy-politikk på norsk.


Prosjekt 6: Effekter av boligsosiale tiltak
Prosjektleder: Viggo Nordvik, Prosjektmedarbeider Kristin Aarland og Siri Ytrehus

Dette prosjektet finansieres dels av NOVAs strategiske instituttsatsing på forskningsbasert evaluering og dels av det strategiske instituttprogrammet som Husbanken finansierer.

Vi gjennomfører her et prosjekt som analyserer boligkarrierer for hushold som bodde i en kommunal bolig og mottok bostøtte på et tidspunkt noen år tilbake i tid. Fra denne aktiviteten har vi i år presentert to papere, et på ENHRs konferanse i Istanbul i juli, og et på det nordiske forskermøtet i Gävle i september. Begge paperene er skrevet av Kristin Aarland og Viggo Nordvik.

Kristin Aarland og Viggo Nordvik har også skrevet en artikkel i det danske tidsskriftet Økonomi og Politikk: Eierlinjen i norsk boligpolitikk – tar boligeiere på seg for stor risiko? Artikkelen bruker paneldata fra EU-SILC til å studere situasjonen for sårbare boligeiere i Norge. Gjennom denne artikkelen ønsker vi blant annet å legge et grunnlag for fortolkninger av hvilke effekter bruk av startlån har i forhold til marginale boligeiere. Artikkelen publiseres i tidsskriftets desembernummer i 2010.

Arbeidet i dette prosjektet vil bli videreført i 2011. Vi har blant annet planer om å gjennomføre en analyse av hvilken rolle bostøtten spiller for eldres boligkonsum. Her vil vi studere fasen rundt ordinær alderspensjonering og vi vil studere gruppen over 75 år. Et av temaene som blir tatt opp er hvilke boliger som velges når folk flytter i denne fasen av livet, og hvorvidt bostøtten spiller noen rolle i så henseende. Dette arbeidet vil bli gjort i samarbeid med Professor Siri Ytrehus Høyskolen i Buskerud.


Prosjekt 7: Doktorgradsprosjekt
Doktorgradsstipendiat: Anna Skårberg: Veiledere: Jon Arve Nervik, NTNU og Siri Ytrehus, Høgskolen i Buskerud

Arbeidstittel: Arbeidet mot bostedsløshet – diakoni eller offentlig velferd? Om frivillige organisasjoners rolle i arbeidet mot bostedsløshet i Norge.

Doktorgradsprosjektet ser på forholdet mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor i arbeidet mot bostedsløshet i Norge, og tar blant annet utgangspunkt i en hypotese om at det tradisjonelt har vært frivillige organisasjoner som har arbeidet med problematikken rundt bostedsløshet i Norge og at de frivillige organisasjonenes rolle i dette arbeidet har endret seg med de seneste årenes politiske oppmerksomhet omkring bostedsløshet.


Prosjekt 8: Masteroppgavestipend

De tre studentene fra høgskolen i Buskerud leverte sine oppgaver i forrige rapporteringsperiode, og fikk dem bedømt i starten av denne perioden.

"Jeg har mistet min kjære for andre gang"
Flytting fra hjemmet til skjermet enhet for demens, ektefellers oppleveleser.
Linn Hege Førsund

Omsorgsboliger - et godt hjem for personer med demens?
Bemannede omsorgsboligers muligheter for realiseringen av et godt liv for personer med demens sett i et livsløpsperspektiv.
Signe Tretteteig

Hjemmets plass i demensutredningen
En undersøkelse om demensutredning i kommunehelsetjenesten med fokus på kartlegging av egenskaper ved hjemmet.
Kirsten Langåsdalen

Ved forrige rapportering var Kjersti Thorjussens oppgave om bosetting av flyktninger i Halden og Moss ennå ikke lagt ut på Universitetets hjemmeside. Etter anmodning fra SIP-leder ble dette gjort høsten 2009. Oppgaven kan lastes ned fra:

Hvordan vil du bo?
En kvalitativ undersøkelse av boligdrømmene til bostedsløse
Ann Helen Corneliussen leverte sin masteroppgave før jul 2010.

En av stipendiatene har ennå ikke fullført:

Line Nelson Havstein Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO skriver om lavinnskuddsborettslag. Hun har gjennomført en spørreundersøkelse blant beboere i slike borettslag og skal etter planen levere i løpet av høsten 2010. Sip-leder har tilbudt henne et sluttlesningsseminar med veileder og en kommentator fra NOVA.