Samfunnsøkonomiske resultater av boligpolitiske tiltak (NIBR)

Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å drive med et aktivt boligsosialt arbeid? Er det mulig å påvise kommunaløkonomiske gevinster? Dette er utgangspunktet i dette prosjektet.

I dette prosjektet skal NIBR se nærmere på om det er mulig å identifisere økonomiske effekter av de boligpolitiske valg og tiltak som iverksettes i kommunene. Dette kan være effekter som gir seg utslag både ift enkeltpersoner, til kommunens samlede økonomiske situasjon, men også i forhold til samfunnet som sådan. Ting henger gjerne sammen, men sammenhengene er ikke alltid lette å påvise. Spørsmålet er om det er mulig å identifisere dem.

Mer kunnskap om mulige sammenhenger og effekter kan øke bevisstheten omkring mulige konsekvenser av valg som blir tatt på det boligpolitiske området. Valg som kan ha store konsekvenser for så vel enkeltpersoner som forvaltningen og utviklingen av den kommunale boligpolitikken.

Dette er en type kunnskap som vil kunne ha stor betydning for kommunal planlegging og det vil også kunne ha stor betydning for Husbankens oppdrag på boligfeltet. Kunnskap om sammenhenger og effekter vil kunne være et viktig incentiv til å endre kommunal praksis hvis det er behov for det. For Husbanken vil det være særlig viktig å få konstruert modeller som kan anvendes i og av kommunene som et bidrag i å synliggjøre både kostnader og effekter av boligpolitiske tiltak.

Kommunal og- samfunnsøkonomiske effekter av boligsosialt arbeid, NIBR-rapport 2011:8

Bilde: Colourbox