Regionalt kunnskapsmøte region sør

Regionalt kunnskapsmøte i sør ble arrangert 29. januar i Skien. Tema var ungdom og bolig.

Program

Fungerende avdelingsdirektør Jarle Knutsen åpnet møtet og ønsket de 35 fremmøtte velkommen.

Hans Christian Sandlie fra NOVA presenterte prosjektet «På terskelen til egen bolig» Det ble her pekt på at utviklingen vi nå er inne i, kan føre til en økt polarisering og ulikhet mellom ulike grupper av unge voksne på boligmarkedet. En utvikling der mange klarer en etablering på boligmarkedet uten store problemer, samtidig som andelen vanskeligstilte er økende, gir grunn til bekymring.

Roger Tverå fra Sandefjord kommune etterlyste klarere svar fra forskningsmiljøene i sitt innlegg , -Hva er det som virker?, Hvordan skal vi best hjelpe de unge vanskeligstilte? Fra Kirkens bymisjon i Drammen understreket Anders Steen at det i arbeid med ungdom i boligetablering ofte er behov for en større raushet, tettere oppfølging og mer tid til den enkelte.

Rapporten «Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon» ble presentert av Marit Ekne Ruud og Siri Nørve ved NIBR. Forskerne har i denne studien tatt utgangspunkt i unge i etableringsfasen som i tillegg til å være unge også har helsemessige utfordringer. Den uavklarte helsetilstands betydning i forhold til skole/arbeid, inntektsgrunnlag og etablering ble belyst. Det ble pekt på at det å eie egen bolig kanskje spesielt for denne gruppen er viktig, da dette gir dem en identitet som viser at de mestrer eget liv og har kontroll.

I sine kommentarer tok Jan Torsøe, Nøtterøy kommune, blant annet opp Husbankens virkemidler og vilkår. Han stilte spørsmål om det virkelig er noen vei til egen bolig, og henviste til kommunens økonomiske muligheter i forbindelse med boligfremskaffelse. Arendal kommune ved Gøril Onarheim Christiansen etterlyste i sitt innlegg et noe større innslag av tall og kvantitativ tilnærming i forskningsarbeidet.