Muligheter og begrensninger i kommunal utbyggingspolitikk

Oppdragstaker: NIBR/UMB
Ferdig: 2.kvartal 2012

En sentral problemstilling i denne studien er hvor vidt kommunene har tilstrekkelig med handlingsrom og virkemidler for å ivareta boligsosiale målsettinger i den generelle utbyggingspolitikken - samt hvordan dette handlingsrommet kan økes og utvikles. NIBR ønsker å se nærmere på boligsosiale målsettinger i kommuner, virkemidler, muligheter for å inkludere rimelige boliger i utbyggingsavtaler, samt strategisk tomtekjøp og muligheter for ”betinget salg”.

Den analytiske rammen er et institusjonelt perspektiv, og datamaterialet vil være dokumentstudier, intervjuer og strukturerte diskusjoner med aktuelle myndighetsorganer – med forankring i et bredt utvalg kommuner.

Prosjektrapporten er ennå ikke offentlig.

byggeplass