Modell for vurdering av eierskapspotensial for lavinntektsgrupper og vanskeligstilte (NOVA)

Hva er eierskapspotensialet blant vanskeligstilte? Med bakgrunn i boligutvalgets arbeid skal NOVA utarbeide en modell for kartlegging. Prosjektet er ferdig, men rapporten er ennå ikke offentliggjort.

Oppdrag med bakgrunn i boligutvalget. Utarbeidelse av en modell for kartlegging av eierpotensialet for bolig i lavinntektshusholdninger.

Modellen skal baseres på eksisterende data om husholdninger, inntektsfordeling, boligpriser og annen relevant statistikk. Videre skal modellen bygges opp slik at det er enkelt å variere forutsetninger og inputdata for beregninger.

Prosjektet er ferdig, men rapporten er ennå ikke offentliggjort.