REBO

Oppdragstaker: SINTEF Byggforsk/NTNU Samfunnsforskning

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning fått tilskuddsmidler fra Husbanken til gjennomføring av det 4-årige forskningsprogrammet Bærekraftig oppgradering av mellom- og etterkrigstidens boligblokker (REBO).

Programmet er basert på en flerfaglig tilnærming og vil fokusere på kostnadseffektiv oppgradering av boligkvalitetene miljøvennlig energibruk og universell utforming. Mellom- og etterkrigstidens boligblokker utgjør et stort volum av boligmassen i norske byer og tettsteder. Samtidig har denne delen av boligmassen betydelige utfordringer knyttet til oppgradering av boligkvalitet. En stor andel av kommunale boliger, som stilles til disposisjon for vanskeligstilte på boligmarkedet, inngår i denne bebyggelsen.

Programmet skal gi vesentlige bidrag til ny kunnskap og endring av praksis mht. ambisiøs oppgradering av eksisterende boligmasse på områdene universell utforming, vesentlig redusert energibehov og økt bruk av miljøvennlige energikilder. Programmet skal også bidra til å sette en nasjonal dagsorden på dette temaet.

Programmet er rettet mot å øke kunnskapsnivået hos kommunale etater, eiendomsforvaltere, borettslag/boligbyggelag, samt prosjekterende, og bistå dem med kunnskapsgrunnlag, samt eksempler på kvalitetsmessig gode og kostnadseffektive løsninger, ved oppgradering av boligmassen.

Programmet er knyttet til forskningssenter for miljøvennlig energi, ”The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB”. Det er opprettet en referansegruppe som skal fungere som faglige rådgivere for programmet, sørge for en tilfredsstillende brukerforankring og være sentral i utvalg av casestudier og implementering gjennom forbildeprosjekt. Referansegruppen består av representanter fra, Husbanken, utvalgte kommuner (boligplanleggere og -forvaltere, helse- og sosialtjenesten), boligbyggelag, byggenæringen, NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, og kommunal- og regionaldepartementet.

Programmet har som mål å øke kunnskapsnivået hos kommunale etater, eiendomsforvaltere, borettslag/boligbyggelag, samt prosjekterende, og bistå dem med kunnskapsgrunnlag, gi eksempler på kvalitetsmessig gode og kostnadseffektive løsninger, ved oppgradering av boligmassen Programmet vil arbeide med konkrete case som rehabiliteres gjennom programmet. Disse casene vil kunne gi mange verdifulle erfaringer og mye kunnskap som nye rehabiliteringsprosjekt vil kunne ha stor nytte av.

 

Kontaktperson:

Kari Hovin Kjølle
Programleder
Kari.h.kjolle@sintef.no