Unges boligetablering

Oppdragstaker: NIBR.
Ferdig:4. kvartal 2013.

Prosjektet skal for det første identifisere utviklingstrekk når det gjelder unges etablering i boligmarkedet. For det andre se på mulige samfunns- og velferdsmessige konsekvenser av at unge blir stående utenfor boligmarkedet. For det tredje se på mulige tiltak for å forhindre at unge blir stående utenfor boligmarkedet.

Oppdraget har et tre-delt fokus: Identifisering av utviklingstrekkene når det gjelder de unges boligetablering; samfunns- og velferdsmessige konsekvenser og utfordringer knyttet til at unge mennesker blir stående utenfor boligmarkedet; og mulige tiltak for å forhindre at unge blir stående utenfor boligmarkedet.

Når det gjelder utviklingstrekk, skal NIBR ta utgangspunkt i analyser av SSBs statistikkbank og leiemarkedsundersøkelse, Folke- og boligtellingen, EU-SILC, Finanstilsynets boliglånundersøkelse og Husbankens startlånsregister. I tillegg skal de gjennomføre intervjuer i fire kommuner, dvs. kommunalt ansatte som jobber med finansielle produkter. De vil også intervjue banker i alle fire kommunene. Dernest vil de intervjue 8-9 unge i etableringsfasen i noen utvalgte kommuner. Til sist vil de også gjennomføre en begrenset litteraturgjennomgang, bl.a. for å koble opp mot internasjonale erfaringer.

Mulige samfunns- og velferdsmessige konsekvensene og utfordringer, knyttes opp mot: hvor vidt ulike grupper unge har ulike forutsetninger for å etablere seg; utviklingen for unge med ikke-vestlig bakgrunn; fordeler for økonomisk ressurssterke; konsekvenser på kort og langt sikt. Dette vil bli analysert ut fra et større velferdsperspektiv.

I forhold til mulige tiltak vil dette ta utgangspunkt i utviklingstrekkene som avdekkes. Hvordan koble tiltak mot ulike grupper unge? Vil i tillegg se på konsekvenser av å stå utenfor eiermarkedet, strategier for å komme inn, unges tanker om å leie kontra å eie, kjennskap til startlånsordningen, høyere etableringsterskel? Forventet utvikling i etableringsutfordringer? Sparepotensial blant unge, boligforsyning, leie til eie og shared ownership er også mulige tiltak de vil se på.