Innovasjon i boligsosialt arbeid

Oppdragstaker: Fafo.
Ferdig: 4. kvartal 2013.

Prosjektet skal utfordre og drøfte viktige sider ved ideologi, politikk og praksis omkring innovasjon og entreprenørskap i det boligsosiale praksisfeltet. Begrensninger, muligheter, betingelser og løsninger for innovasjon vil stå sentralt.

Hoveddelen av oppdraget skal være en samfunnsvitenskapelig policyanalyse som utfordrer og drøfter viktige sider ved ideologi, politikk og praksis omkring innovasjon og entreprenørskap i offentlig sektor på det boligsosiale praksisfeltet, og relatert mer generelt til fremtidens velferdspolitikk. Oppdraget skal i første rekke drøfte hvilke sentrale begrensninger, muligheter, betingelser og løsninger det er relevant å knytte til utforming av nye løsninger og samarbeidsformer.

FAFO presenterer et forskningsopplegg med policyanalyse av hva slags rolle innovasjon og sosial entreprenørskap spiller/kan spille i det boligsosiale feltet. De legger til grunn følgende problemstilling: Kan sosial innovasjon, og evt. sosialt entreprenørskap, være et supplement til offentlig aktivitet på det boligsosiale feltet, og i så fall hvordan? Hvilket rom er det for sosial innovasjon på feltet, og hvilke premisser må være på plass for å skape gode innovasjonsprosesser? Det foreslås et tredelt opplegg:

1. En kartlegging av feltet gjennom en gjennomgang av foreliggende litteratur (norsk og internasjonal). Foruten relevant innovasjonslitteratur og boligforskning vil en lete etter eksempler på innovasjon/entreprenørskap. Det er også aktuelt å studere et utvalg av kommunale handlingsplaner for å få fram innovative grep og nye samarbeidsformer. I tillegg vil de to EU-casene inngå.
2. Det arrangeres et innovasjonsforum hvor Fafo presenterer funn fra dokumentgjennomgangen. Relevante aktører inviteres inn for å diskutere funnene fra 1 samt drøfte premisser som må være oppfylt for å kunne realisere innovasjoner på feltet. Forumet skal bringe sammen ulike aktører med ulike perspektiver og en skal legge vekt på hva kommuner ønsker av potensielle andre aktører og omvendt. Det siktes mot å få med aktører som har gjennomført innovative prosjekter for formidle deres perspektiver på muligheter og begrensinger
3. En overordnet policyanalyse som bygger på 1 og 2. Her trekkes trådene ved å få drøftet ideologi, politikk og praksis samt velferdspolitikken framover. Her vil relevant og forutsetninger drøftes samtidig som å få fram hva som er unikt ved det boligsosiale feltet som offentlig ansvarsområde.

Prosjektet er også omtalt på nettsidene til et stort europeisk prosjekt om sosial innovasjon: http://www.wilcoproject.eu/new-project-in-norway-innovation-in-social-housing/