Fremtidens boligløsninger for eldre

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2013

Oppdragets målsetting er å bidra til ny og nyansert kunnskap om den yngste gruppen av pensjonister, mulige boligløsninger, kommunale strategier og tiltak, samt synliggjøring av gode eksempler.

Oppdragets målsettinger er å bidra til ny og nyansert kunnskap om den yngste gruppen av pensjonister, mulige boligløsninger for gruppen, kommunale strategier og tiltak, samt synliggjøring av gode eksempler.

NIBR tolker det overordnede perspektivet i oppdraget i retning av hvilket liv yngre eldre lever og planlegger for. Behovet for fleksible boligløsninger på mange ulike nivåer trekkes fram som sentralt. Ulike sosiale, kulturelle, økonomiske og geografiske handlingsrom, preferanser og livsstiler krever en differensiert tilnærming.

NIBR skisserer fire problemstillinger:
1. Hvilke boliginteresser og boligbehov har eldre med tanke på egen alderdom?
NIBR viser her at det finnes en del eksisterende kunnskap. NIBR viser her god oversikt over en omfattende litteratur. De viser til at det kan virke som det er en mismatch mellom tilbud og framtidens behov for eldre. NIBR vil innhente ny kunnskap gjennom bruk av fokusgrupper blant ulike eldre. Her vil de utfordre dem i forhold til hvordan de vil leve og bo. En fokusgruppe med yngre eldre vil fungere som en tenketank for prosjektet. Også utbyggere vil bli inkludert i fokusgruppen, likedan kommuner, ressurspersoner og ildsjeler. Dialogmøter vil holdes underveis i prosjektet.

2. Hvilke tiltak planlegger kommunene mht tilrettelegging for nye boligbehov og samordning av kommunens tilbud til eldre?
NIBR vil søke utover å gjøre rede for de tradisjonelle kommunale virkemidlene (tomtepolitikk, reguleringer) og isteden søke mot handlingsrommet som ligger i møte med private og halvprivate aktører. Vil bla. se til Sverige og Danmark. Hva er utbyggernes incitamenter? Vil ha hovedfokus på kommuner som har lagt opp til kreative løsninger for organisering av tjenester, teknologiske løsninger mm. Det kan være aktuelt å gå inn i 3-4 casekommuner. Stavanger er nevnt som en mulig kommune. Ønsker dialog med Husbanken og KS om andre casekommuner.

3. Hva er de økonomiske konsekvensene av ulike løsninger?
Vil diskutere forholdet mellom det privatøkonomiske opp mot det samfunnsøkonomiske – bla. knyttet til mulige helsegevinster av boligløsninger. Videre; kan seniorfellesskap avlaste kommunale omsorgsbudsjetter? NIBR vil ikke beregne samfunnsøkonomiske virkninger. NIBR vil konsentrere seg om hva ulike nye boformer kan tenkes å bety for så vel offentlige utgifter som for den enkelte beboers privatøkonomi og foreta en sammenligning mellom kostnader knyttet til ulike nye boligløsninger.

4. Hvilke erfaringer kan høstes fra nye boligløsninger som finnes på markedet og hvilke løsninger kan en se for seg i framtiden?
NIBR ønsker å løfte fram forbildeprosjekter. Viser til forskning internasjonalt som sier at nye boligløsninger i det private markedet basert på hjelp til selvhjelp kan være viktige forbilder. Kommer inn på forholdet mellom samvirkemodeller og servicemodeller. Går gjennom en del litteratur og forskning på området. Viser også til eksempler fra Norge (seniorfellesskap).