Boforhold for personer med utviklingshemming

Oppdragstaker: Nordlandsforskning.
Ferdig: 4. kvartal 2013.

I dette prosjektet skal Nordlandsforskning se nærmere på kommunale strategier og tiltak når det gjelder boforhold for personer med utviklingshemming. De skal også se på hvordan dette oppleves av beboere og deres pårørende.

Prosjektet skal se på kommunale strategier og tiltak når det gjelder boforhold for personer med utviklingshemming og hvordan dette oppleves av beboere og deres pårørende. Gjennom sitt faglige og teoretiske perspektiv utfordrer Nordlandsforskning den generaliserte kategorien «utviklingshemmede». Oppdraget åpner for å fange viktige variasjoner, blant annet etter kjønn, alder, grad av funksjonshemming mm. De ivaretar også viktige forskjeller mellom kommuner i sin beskrivelse. Det legges også til bruk av et hverdagslivsperspektiv på beboeres boligsituasjon.

Oppdraget består av:
Delstudie 1 a): Dokumentgjennomgang av 30 kommuners boligsosiale plandokument i forhold til boligløsninger for personer med bistandsbehov, og mer spesifikt rettet mot de med psykisk utviklingshemming. Fokus bl a på forholdet mellom boligpolitikk og samhandlingsreformen. Med basis i gjennomgangen – velge ut 4 casekommuner.
Delstudie 1b): Fokusgruppeintervju i hver kommune, ett med foresatte/verger + ett med beboere (8 fokusgruppeintervju)
5 personer i hver fokusgruppe. NB! Legger vekt på å sikre differensiering – etter kjønn + etnisitet, barn/voksne. Anlegge et hverdagslivsperspektiv, fokus på erfaringer.
Delstudie 1c: Telefonintervju med ansatte på ulike nivå i casekommunene – de somjobberi boliger + administrativt plan. 12 til sammen i hver kommune.
Delstudie 2: Strukturerte telefonintervjuer til de 30 kommunene som inngikk i 1a – fokus på boligsosiale plandokumenter – kartlegge hvordan kommuner organiserer sitt botilbud til mennesker som psykisk utviklingshemming.