Boligpolitisk samhandling

Kan samhandling sammenlignes med å løpe stafett eller spille i et jazzband? Eller er samspillet ombord på en fiskebåt en mer passende metafor? Slik innledet statsviter Svein Hammer kunnskapsmøtet om boligpolitisk samhandling i Tromsø i oktober 2012.

– Der dere jobber antar jeg vi finner beslutningshierarki, en formell organisasjon, mål, planer, regler, systemer for rapportering osv. I tillegg antar jeg dere har avtaler, planer for koordinering og samordning med andre aktører. Alt dette er selvsagt viktig, men hva med samhandlinga? spør statsviter Svein Hammer som innleder kunnskapsmøtet om boligpolitisk samhandling i Tromsø 22. oktober 2012.  

  1. SAMHANDLING: Mer enn formelle planer og organisasjonsstruktur, i følge innleder Svein Hammer. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)
  2. KUNNSKAPSMØTE: Boligpolitisk samhandling var tema for kunnskapsmøtet i Tromsø 22. oktober 2012. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)
  3. ENGASJERTE: I salen sitter det folk fra stat, kommuner og forskningsmiljøer som er engasjerte i boligpolitisk tematikk, blant andre Arne Backer Grønningsæter. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)
  4. PAUSESAMHANDLING 1: Eva Locertsen Stenvold fra KS i samtale med Eva T. Olsen fra Tromsø kommune og Ann-Kristin Strandheim fra Hammerfest kommune.  (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  5. TANKEFULL: Per Sture Helland Pedersen, Hugo Laksmark og Eva Locertsen Stenvold. (Foto: Jon Are Nilsen/Husbanken)
  6. PAUSESAMHANDLING 2: Per Sture Helland Pedersen fra Sortland kommune i pausesamtale med Husbankens møteleder Håvard Hargaut-Jensen. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  7. PAUSESAMHANDLING 2: Tone Bakke fra Utekontakten i Tromsø i pausesamtale med Husbankens Rigmor Richardsen. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  8. PROGRAM: Husbankens kunnskapsmøter skaper møter mellom forskning og praksis. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Hammer stiller en rekke spørsmål egnet til å sette tankevinningene i sving hos de som sitter i salen.
–  Hvordan skaper vi gode samhandlingsprosesser? Kan god samhandling beskrives eller vedtas? Er samhandling det samme som samordning og samarbeid? spør han.

Hammer forstår samordning som det å føye ulike biter sammen til en logisk helhet, mens samarbeid går ut på å jobbe sammen for å løse konkrete oppgaver. Han tror det er mulig å samordne ulike funksjoner og samarbeide fordi vi må, uten at vi av den grunn samhandler på noen god måte. Hvordan skal vi da forstå samhandling?

Stafett, jazz eller fiskebåt?
I en stafett er mål og virkemidler kjente og udiskutable. En løper så fort en kan korteste vei mot mål, hvor stafettpinnen overrekkes til nestemann som gjør det samme. En trenger ikke tenke. Når en spiller jazz vet en kanskje ikke helt hvor man skal, selv om man er enige om et felles utgangspunkt og ei retning. For i jazzen handler det om å møte og følge hverandres improvisasjoner og overganger.

Arbeidsoppgaver på en arbeidsplass kan sjelden sammenlignes med en forutsigbar, rutinemessig stafett, mener Hammer. Sykefravær, feilbedømmelse i planleggingsfasen eller en viktig hastesak bryter forutsigbarheta. I slike tilfeller er man ofte avhengige av å kunne omfordele oppgaver eller låne av hverandres tid. 

Hammer trekker frem fiskeskuta som eksempel på en kompleks samhandlingssituasjon.

– Ombord i fiskebåten er det mange faktorer som skal spille sammen: Hav, båt, redskaper, teknisk utstyr og folk som skal virke sammen i en større helhet, i dynamisk relasjon til fiskens bevegelser og værets lunefullhet. Båten og dens funksjon gir en ramme å samhandle innenfor, men samtidig preges situasjonen av en dynamikk som ikke bare går «rett fram», utdyper Hammer.

Mer enn formell struktur
Alt dette viser at samhandling i mange tilfeller krever noe annet enn stafettens logikk.

– Mange tror at perfekte organisasjonsstrukturer er nok til å skape den perfekte organisasjon, men det fungerer ikke slik, sier statsviteren.

Hammer mener å kunne fastslå at samhandling er noe annet enn formelle planer, organisering og strukturer. En god samhandlingsstruktur gir mulighet for å stoppe opp, og rom for å utfordre hverandre og søke andre løsninger enn en først så for seg.

Og med det er grunnlaget lagt for omtaler og kommentarer til forskningsrapportene «Bolig og helse - samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken» og «Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet.» Under her finner du artikler om hvordan rapportene blir mottatt i praksisfeltet.