Kunnskapsmatrise

En vei inn i kunnskapstemaet er en matrise der boligfeltet deles i 15 ulike temaområder. Denne matrisen har vi skapt ved å ta utgangspunkt i kategoriene "bolig", "beboer" og "bistand", for så å krysse dem mot fem empiriske nivå, fra det konkrete til det generelle.

Figur 1: Operasjonalisering av det boligsosiale praksisfeltet

”Boligen”

”Beboeren”

”Bistand”

Det konkrete

Boligens størrelse, utforming, kvalitet, beliggenhet, pris, etc – og de prosessene dette formes gjennom

Den enkeltes behov, ønsker og ressurser, et sted å bo eller ikke, eie eller leie, boopplevelsen, økonomiske utfordringer, etc

Individuell booppfølging, hjelp til å finne og skaffe bolig, etc – og de praksisene slike oppgaver utøves gjennom

Den nære konteksten

Det som ligger ”mellom boligene”, området som sådan, infrastrukturen, boligmiljøets utforming og prisnivå

Det som skjer ”mellom beboerne”, kvaliteten på naboskapet, grad av tilhørighet og sosiale aktiviteter

Samspillet mellom bolig- og sosialkompetanse, virkemiddelbruk og oppfølgingsarbeid, bidrag fra frivillige aktører

Kommunen

Boligutvikling ift mengde, plassering, grad av variasjon i boligtyper og boligområder, etc – og de aktørene og prosessene som er involvert

Mønstre i behov og ressurser, i grad av eierskap, i tilfredshet med boligmiljøene og boligtjenestene, etc

Retningslinjer, strategier, ressurser, aktører, prosesser, etc knyttet til utnyttelse av virkemidler og utvikling av oppfølgingstjenester

Regionen

Kommuneovergripende aktører, prosesser og grep av betydning for boligutviklingen

Likheter og variasjon mellom kommunene ift individene og deres behov og ressurser

Husbankens, fylkenes og andres tiltak, prioriteringer, etc overfor både hver enkelt kommune og regionen som helhet

Nasjonen

Markedsmekanismer og styringsgrep knyttet til utforming, bygging, omsetting og fordeling av boliger

Samfunnsmessig mønstre i behov og ressursfordeling, andelen bostedsløse, fordelingen eie/leie, flyttestrømmer, etc

Strategier, retningslinjer, verktøy, etc relatert til utformingen av virkemidler og føringer på det boligsosiale arbeidet

Figur 2: Kobling mellom boligsosiale kategorier og velferdssamfunnet

”Boligen”

”Beboeren”

”Bistand”

Boligfeltet som del av velferdssamfunnet

Forholdet mellom boligen og boområdets kvaliteter på ene siden, og arbeidsliv, helseinstitusjoner, integreringsarbeid, osv på andre siden

Relasjonen mellom det å være (evt ønske å bli) en ”beboer” og kategorier som ”borger”, ”arbeider”, ”kompetent”, ”frisk”, osv

Samspillet mellom boligsosiale praksiser og forebygging/oppfølging innenfor helse, arbeid, skole, rus, psykiatri, osv