Kunnskapsmatrise

En vei inn i kunnskapstemaet er en matrise der boligfeltet deles i 15 ulike temaområder. Denne matrisen har vi skapt ved å ta utgangspunkt i kategoriene "bolig", "beboer" og "bistand", for så å krysse dem mot fem empiriske nivå, fra det konkrete til det generelle.

Figur 1: Operasjonalisering av det boligsosiale praksisfeltet
Boligen Beboeren Bistand
Det konkrete Boligens størrelse, utforming, kvalitet, beliggenhet, pris, etc – og de prosessene dette formes gjennom Den enkeltes behov, ønsker og ressurser, et sted å bo eller ikke, eie eller leie, boopplevelsen, økonomiske utfordringer, etc Individuell booppfølging, hjelp til å finne og skaffe bolig, etc – og de praksisene slike oppgaver utøves gjennom
Den nære konteksten Det som ligger ”mellom boligene”, området som sådan, infrastrukturen, boligmiljøets utforming og prisnivå Det som skjer ”mellom beboerne”, kvaliteten på naboskapet, grad av tilhørighet og sosiale aktiviteter Samspillet mellom bolig- og sosialkompetanse, virkemiddelbruk og oppfølgingsarbeid, bidrag fra frivillige aktører
Kommunen Boligutvikling ift mengde, plassering, grad av variasjon i boligtyper og boligområder, etc – og de aktørene og prosessene som er involvert Mønstre i behov og ressurser, i grad av eierskap, i tilfredshet med boligmiljøene og boligtjenestene, etc Retningslinjer, strategier, ressurser, aktører, prosesser, etc knyttet til utnyttelse av virkemidler og utvikling av oppfølgingstjenester
Regionen Kommuneovergripende aktører, prosesser og grep av betydning for boligutviklingen Likheter og variasjon mellom kommunene ift individene og deres behov og ressurser Husbankens, fylkenes og andres tiltak, prioriteringer, etc overfor både hver enkelt kommune og regionen som helhet
Nasjonen Markedsmekanismer og styringsgrep knyttet til utforming, bygging, omsetting og fordeling av boliger Samfunnsmessig mønstre i behov og ressursfordeling, andelen bostedsløse, fordelingen eie/leie, flyttestrømmer, etc Strategier, retningslinjer, verktøy, etc relatert til utformingen av virkemidler og føringer på det boligsosiale arbeidet
Figur 2: Kobling mellom boligsosiale kategorier og velferdssamfunnet
Boligen Beboeren Bistand
Boligfeltet som del av velferds­samfunnet Forholdet mellom boligen og boområdets kvaliteter på ene siden, og arbeidsliv, helseinstitusjoner, integreringsarbeid, osv på andre siden Relasjonen mellom det å være (evt ønske å bli) en ”beboer” og kategorier som ”borger”, ”arbeider”, ”kompetent”, ”frisk”, osv Samspillet mellom boligsosiale praksiser og forebygging/oppfølging innenfor helse, arbeid, skole, rus, psykiatri, osv