Housing first i Norge - sluttrapport

Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

Dette er andre delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. Målsetning i denne andre delen av prosjektet har vært å beskrive og analysere resultatene Housing first-prosjektene i Norge har oppnådd. Basert på en casestudie i fire kommuner og intervjuer med ledere for Housing first-prosjektene både i 2014 og 2015 gir denne rapporten en analyse av prosjektenes ulike resultater. 
Rapporten viser at det er stort håp om videreføring av prosjektene, samtidig som det er få konkrete planer for videreføring i 2015. Videre viser rapporten at de fleste Housing first-prosjektene benytter seg i 2015, tilsvarende som i 2014, av kommunale boliger ved bosetning av deltakere. Rapporten viser også at det er færre deltakere som venter på bolig i 2015 enn i 2014, og de Housing first-prosjektene som hadde tatt inn mange deltakere uten å ha boliger tilgjengelig, har prioritert arbeidet med å bosette disse. I tillegg viser rapporten at det har vært en moderat økning i antallet deltakere i Housing first-prosjektene fra 2014 til 2015. Til sammen er det 167 deltakere fordelt på ti Housing first-prosjekter i 2015. Dette utgjør er en økning på 36 deltakere fra 2014 til 2015, fordelt på ti prosjekter. Grunner til den moderate veksten i antall deltakere kan være at prosjektene primært har konsentrert seg om å bosette deltakere som ventet på bolig, at boligfremskaffelse i kommunene fortsatt er krevende, og at deltakerne i prosjektene har større og mer komplekse problemer enn det som først var antatt. 
 

Housing first i Norge - sluttrapport

Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
FAFO-rapport 2015:52
ISBN 9978-82-324-0263-2
FAFO 2015