Helhetlig planlegging - ses bolig og folkehelse i sammenheng?

Bolig og boområder er viktige påvirkningsfaktorer for folks helse. Det viser resultater fra en tidligere del av prosjektet hvor internasjonal litteratur på feltet utgitt etter rundt 2010 ble gjennomgått.

I denne litteraturgjennomgangen er det holdepunkter for klare sammenhenger mellom den enkeltes helse og ulike aspekter ved bosituasjonen – slike som kvaliteter ved nabolag og bomiljøet (grøntområder, tilgang til offentlige og private tjenester mv.) og ved boligene i seg selv (innemiljø, trangboddhet mv.).I tillegg peker litteraturen på at slike problemer i bosituasjonen ofte rammer fra før utsatte grupper: For eksempel vil problemer med støy og luft- og drikkevannsforurensning ofte ramme lavinntekstgrupper, trygdede, beboere i sentrum av storbyer mv.Implikasjonene av den nevnte studien var todelt: Dels fordi litteraturen som her ble saumfart i stor grad ikke omhandlet norske eller nordiske forhold ønsket man en analyse av tilgjengelige data som omhandler norske forhold spesielt. Dels manglet det studier som fokuserer på det potensielt viktige folkehelsearbeidet – der folkehelseloven nettopp gir ansvaret til kommunen.

   

Helhetlig planlegging

-ses bolig og folkehelse i sammenheng

Lars Chr. Monkerud, Marit K. Helgesen, Arne Holm, Camilla Lied      
NIBR-rapport 2015:22
ISBN 978-82-8309-092-5 
2015