Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

Prosjektet «Frivillig sektor og boligsosialt arbeid» er gjennomført på oppdrag for Husbanken. Bakgrunnen for prosjektet er et stadig mer uttrykt ønske om å øke frivillige aktørers involvering i det boligsosiale feltet, en ambisjon som blant annet uttrykkes i den seneste nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd» (2014-2020).

Prosjektet handler både om å belyse hva slags roller frivillige og ideelle organisasjoner har spilt historisk for det boligsosiale arbeidet, en problematisering av begreper og avgrensning av frivillig sektor og en drøfting av hva slags roller frivillige aktører kan spille i dag som supplement til offentlige tjenester. Prosjektet er basert på litteraturstudier og gjennomgang av offentlige dokumenter og tilskuddsordninger. Det har ikke vært foretatt egen (kvantitativ eller kvalitativ) datainnsamling. Det er knyttet et mulig opsjonsoppdrag for 2016 til prosjektet, og som skal omfatte kvalitativ datainnsamling fra feltet. En prosjektskisse for dette oppdraget er vedlagt denne rapporten.

 


Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

Jill Loga, Ivar Eimhjellen og Camilla Lied
uniResearch
Rokkansenteret
2015