Planer for et aldrende samfunn?

Prioriterer kommunene sykehjem, omsorgsboliger og/eller hjemmetjenester i fremtiden? Hva planlegger kommunene å gjøre for å tilpasse nye og gamle boliger til den forventede veksten av personer over 67 og 80 år?

Disse hovedproblemstillingene belyses gjennom studier av planer fra tretti kommuner og intervjuer i fire kommuner: Marker, Trøgstad, Skedsmo og Sveio.

Omsorgsboliger og hjemmetjenester er de store satsingsområdene i kommunenes planer. Veivalgene i utvalgskommunenes eldreomsorg begrunnes med henvisning til en kombinasjon av «ideologi, økonomi og behov/preferanser». Det argumenteres med at omsorgsboliger og hjemmetjenester er mer kostnadseffektivt enn institusjoner, og samtidig i tråd med eldres preferanser og idealet om «aktiv omsorg».

Det er likevel lite som i dag taler for en storstilt nedtrapping av sykehjemstilbudet frem mot 2030. Hvis strategiene i kommunenes planer følges opp, vil imidlertid sykehjemsdekningen falle i takt med økningen i antall personer over 80 år frem mot 2040. Planene signaliserer også at brorparten av kommunene er i ferd med å omgjøre sine sykehjem til mer av et korttidstilbud. Omsorgsboligenes funksjon er også i bevegelse. Planene i mange kommuner tyder på at de i økende utstrekning vurderes som et alternativ, og ikke kun et supplement, til sykehjem. Dette gjelder spesielt de bemannede omsorgsboligene, som også er tenkt som et alternativ til sykehjem for eldre med store pleiebehov.

De ti største kommunene har størst fokus på sammenhengen mellom boligpolitikk og eldreomsorg. Storkommunenes planer inneholder mange forslag knyttet til velferdsteknologi, boligtilpasning og utbyggingspolitikk i et eldre- og eldreomsorgsperspektiv. Selv om kommunene kan ha mye å vinne på å se eldre- og boligpolitikk i sammenheng, er mange strategier på dette området i startgropa eller på skissestadiet. Det henger sammen med den utbredte forestillingen om at bolig er et privat ansvar. I tillegg tyder mye på at kommunene ønsker at staten skal ta på seg større økonomisk ansvar for de eldres boforhold.

Forside rapporten Planer for et aldrende samfunn?

Planer for et aldrende samfunn? 

Bolig og tjenester for eldre i kommunene

Jardar Sørvoll, Christine Martens & Svein Olav Daatland
NOVA Rapport 17/2014