Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Denne studien er utført av NIBR og NMBU for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I prosjektets første fase ble det gjennomført en breddekartlegging av hvordan vekstkommuner legger til rette for boligbygging.

Kartleggingen omfatter fire temaer. Det første temaet dreier seg om nivået på boligbyggingen i forhold til planlagt boligbygging samt fordelingen av historiske og framtidige utbyggingsformer.

Tema to omhandler kommunenes rolle i tomteforsyningen, i hvilket omfang kommunene selger tomter til private utbyggere og hvor aktive de er i anskaffelse av nye arealer til boligformål. Dels undersøkers prinsipper for salg av kommunale arealer og dels kartlegges problemer og vanskeligheter som kan oppstå ved oppkjøp av privat grunn.

Det tredje temaet dreier seg om kommunenes rolle som reguleringsautoritet, der bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler er sentrale undertemaer.

Det siste og fjerde temaet, noe mindre omfattende enn de andre, undersøker bruken av anleggsbidrag i de tilfeller der kommunen selv investerer i teknisk infrastruktur og hva slags praksis kommunene har når det gjelder refusjon av MVA til utbyggere når disse står for investeringene i kommunal infrastruktur.

Forside rapport Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Rolf Barlindhaug, Arne Holm, Berit Nordahl
NIBR-rapport 2014:13