Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid

Hva skal til for å øke innovasjonstakten idet boligsosiale arbeidet? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten.

Dette overordnede spørsmålet er konkretisert i tre problemstillinger:

  • Hvilke særtrekk har boligsosialt arbeid i Norge som kan virke innovasjonshemmende eller innovasjonsfremmende?
  • Hvilke former for organisering og ledelse bidrar til å fremme innovasjon, og hvilke organisatoriske faktorer hemmer innovasjon?
  • Hva er innovasjonsrommet i boligsosialt arbeid?

Dette er store spørsmål, og rapporten har ikke ambisjoner om å gi endelige svar innenfor rammene av dette prosjektet. Ambisjonen er snarere å inspirere til videre diskusjon blant aktørene som har interesse for boligsosialt arbeid. Rapporten er en litteraturgjennomgang, og det viktigste formålet er å få en oversikt over hva litteraturen sier om forholdet mellom innovasjon og styring. I tillegg gis en kort presentasjon av boligsosialt arbeid og innovasjon i Sverige og Danmark.

Rapporten tar utgangspunkt i at boligsosialt arbeid er et relativt nytt innsatsområde i norsk velferdspolitikk, og også et komplekst og sammensatt område som retter seg mot «wicked problems» («umedgjørlige problemer»). I møte med «wicked problems» etterspørres nye og innovative arbeidsmåter. En Fafo-rapport fra 2013 argumenterte imidlertid for at innovasjonstakten i boligsosialt arbeid har gått ned over tid, og med dette som bakgrunn etterspør plandokumentet til regjeringens nye boligsosiale strategi «Bolig for velferd» eksplisitt mer innovasjon i feltet. Sosial innovasjon har vært et betydelig forskningstema de senere årene, og funn fra denne forskningen diskuteres i rapporten. Spørsmålene som stilles inkluderer hva innovasjon er, hvordan det oppstår, hvordan man kan organisere for å fremme innovasjon, hvilken rolle brukermedvirkning har, overføring av innovasjoner (læring) og innovative finansieringsmodeller. Sosiale innovasjoner operasjonaliseres som

  • Ideer, omgjort til praktiske arbeidsmåter,
  • Som er nye i den konteksten de forekommer,
  • Som gir håp om bedre løsninger og mestringsstrategier,
  • Og som kjennetegnes av høy risiko og usikkerhet i de spesifikke kontekstene de framkommer 
Forside rapporten Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid

Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid

Anne Skevik Grødem
Institutt for samfunnsforskning
Rapport 2014:16