Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIBR studert markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler.

Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst.

Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen. Første fase av prosjektet omfatter en kunnskapsstatus over den forskningen som kan knyttes til feltet, modellering av boligmarkedet der både virkninger på kort og lang sikt av boligsosiale virkemidler drøftes og eksempel beregninger på effektenes størrelsesorden.

Selektive virkemidler i Norge

Gjennomgangen av de fire ordningene viser at startlånet synes å ha stor betydning i markedet for førstegangsetablerere. Sammen med tilskudd til etablering er disse virkemidlene rettet mot etterspørsel i markedet og finansiering av boligkjøp. Tilskuddet til utleieboliger går ofte mot nybygging av boliger som kommunene disponerer for utleie og er dermed rettet mot tilbudssiden i markedet. Bostøtte er en støtte til hushold med lave inntekter og høye løpende boutgifter, og vil dels påvirke etterspørselen etter bolig og dels etterspørselen etter andre varer og tjenester.

Forside rapport Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
NIBR-rapport 2014:24