Evaluering av Husbankens grunnlån til utbedring av eksisterende boligmasse

Denne evalueringen er avgrenset til å se på grunnlån brukt på utbedringsprosjekter i eksisterende boligmasse. Proba vurderer om målene til grunnlånet blir nådd. I denne sammenheng har de sett på markedet for grunnlån, utfordringer knyttet til grunnlånet og anbefalt hvordan grunnlånet kan oppnå økt måloppnåelse.

Proba har gjennomført en dokumentgjennomgang og en registeranalyse av utbedringsprosjekter som fikk grunnlån i perioden 2006 til 2013. Den viktigste delen av datainnsamlingen er imidlertid rundt 60 intervjuer med informanter i og utenfor Husbanken. Antall boliger som har finansiert sin utbedring ved hjelp av grunnlån har falt fra 4 565 boligenheter i 2008 til 3 664 i 2013. Siden det i hovedsak er borrettslag som søker er antall søknader lavt. Antallet har falt fra 259 saker i 2008 til 114 saker i 2013. Til sammen tildelte Husbanken i 2013 om lag 1,4 milliarder til utbedring i eksisterende boligmasse. Ytterligere 15 milliarder ble brukt på nybygg.

Utbedring av eksisterende boligmasse

-Husbankens grunnlån som virkemiddel

Proba samfunnsanalyse v/Lars Erik Becken
Proba-rapport nr.2014-16
ISSN: 1891-8093
19.12.2014