Et velfungerende leiemarked?

Formålet med dette prosjektet har vært å bidra til bedre kunnskap om hva som ligger til grunn for et velfungerende leiemarked, samt drøfte hvordan staten og kommunene eventuelt kan tilrettelegge for dette.

Prosjektet har hatt to overordnede problemstillinger; hvilke betingelser må oppfylles for at vi kan snakke om et «velfungerende leiemarked»? Og; hvordan kan staten og kommunene legge til rette for flere leieboliger? Analysene har vært organisert i tre ulike arbeidspakker, og resultatene fra disse analysene er besvart i tre separate artikler eller arbeidsnotater. Disse artiklene er foreløpig ikke publisert, men kopier kan fås ved henvendelse til forfatterne. I dette notatet oppsummeres de mest sentrale resultatene, og hver av artiklene er viet et eget kapittel i notatet.

Forside rapporten Et velfungerende leiemarked

Et velfungerende leiemarked?

Profesjonell utleie og offentlig– privat samarbeid

Jardar Sørvoll & Hans Christian Sandlie
NOVA Notat 4/2014