Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging

Oppdraget er en oppfølging av rapport levert i januar 2012 og gir en god og oversiktlig systematisering og oppsummering på problemstillinger knyttet til inneklima, energiforbruk og kostnader. Oppdraget har også sett nærmere på forhold som prissetting, utbud av passivhusboliger/leiligheter og markedsføring/annonsering.

Oppdragstaker: SINTEF Byggforsk
Ferdig: 4. kvartal 2013

Last ned rapporten her

Hovedfunn: Resultatene støtter tidligere konklusjoner slik de fremkommer i SINTEF Byggforsk Rapport 90 og er formidlet i konferansebidrag, artikler og rapporter: Passivhus kan stort sett bygges med velkjent og utprøvd teknologi. Det er ingen grunn til å frykte ”nye og ukjente” problemer, med mindre ny og ukjent teknologi innføres.

Inneklima: Superisolering, meget god lufttetthet og høyeffektiv varmegjenvinning (Passivhuskonseptet) har i praksis liten innvirkning på sommerkomfort i norsk klima sammenlignet med hus bygget etter dagens byggeforskrifter. De resultatene en har fått gjennom målinger viser ikke kritisk opphopning av fukt, dersom materialer er og holdes tørre i byggeperioden. Måten byggene er produsert på varierer, og ingen viser tegn til opphopning av fukt i vegger/tak. Det gjøres oppmerksom på at de prosjektene der målingene er utført, er pilotprosjekter som antas å ha hatt svært god oppfølging under hele byggeprosessen.

Energibruk: Datagrunnlaget er for lite til å konkludere sikkert om det faktiske energiforbruket i passivhus stemmer bedre eller dårligere med beregnet energibehov enn andre hus, gitt at samme metode beregnings-måte og forutsetninger benyttes. Variasjoner i energibruk i passivhus er som i andre hus/boliger avhengig av beboersammensetning og bruk. Foreliggende resultater tyder på at eventuelle systematiske forskjeller er små.

Kostnader: Merkostnader for bygging av passivhus sammenlignet med boliger bygget etter TEK 10 ligger på ca 800 kr/m2 BRA for eneboliger/småhus og rundt 450 kr/m2 BRA for leiligheter i blokk. Som for andre boliger geografisk og lokal beliggenhet trolig den altoverskyggende faktoren ved salg. Rapportens undersøkelse gjennom finn.no bekrefter at dette også gjelder for "passivhus". I et opphetet boligmarked i pressområdene, ser det ikke ut til at kvaliteter som "passivhus" slår gjennom eller benyttes i særlig grad i markedsføringen/annonseringen.