Kartlegging bostedsløse

NIBR har gjennomført en nasjonal kartlegging av bostedsløse. Resultatene fra denne foreligger. I tillegg skal NIBR gjennomføre en dybdestudie som foreligger i 4. kvartal.

Oppdragstaker: NIBR
Ferdig: 4. kvartal 2013

Last ned rapporten her

Denne rapporten er en av to basert på prosjektet ”Forskningsoppdrag om bostedsløshet”. Rapporten omhandler en landsomfattende kartlegging av bostedsløshet, som er den ene delen av prosjektet. Dette er den femte kartleggingen av bostedsløshet som er gjennomført. Kartleggingen inngår i tidsserier og gir sammenlignbare data om bostedsløse personer over en periode på 17 år. Den andre rapporten fra prosjektet, NIBR-rapport 2013:6, ser på årsaker til bostedsløshet.

Kartleggingen av bostedsløse er en tverrsnittstudie, den viser hvor mange personer som er bostedsløse i en bestemt uke og kjennetegn ved denne gruppa. Sammendraget gjengir de viktigste resultatene fra kartleggingen i 2012. Nesten identiske kartlegginger har vært gjennomført fire ganger tidligere; i 2008, 2005, 2003 og 1996. (Kilde: rapporten) 

Hovedfunnene i kartleggingen er:

  • 6250 bostedsløse i Norge eller 1,26 per 1000 innbygger (1,27 i 2008)
  • ingen økning i andelen unge sammenliknet med forrige kartlegging i 2008; dette skiller Norge fra Danmark og Sverige
  • nedgang i andelen bostedsløse som er avhengig av rusmidler
  • økning i bostedsløse barnefamilier (+ 300 barn); utenlands fødte foreldre er overrepresentert