Helt bakerst i køen - Barnefamilier i ustabile boforhold

Rapporten handler om barnefamilier som flytter ofte, om boforholdene deres og om årsakene til flyttingene. Det har også vært et mål å belyse hvordan både flyttinger spesielt og boforhold generelt påvirker barna.

Den viktigste datakilden i prosjektet er kvalitative intervjuer med ti foreldre som har opplevd at familien har en ustabil posisjon på boligmarkedet og som har gjennomgått flere flyttinger. I tillegg har er det utført kvantitative analyser basert på foreliggende data fra Levekårsundersøkelsen for innvandrere 2005-2006.

De kvantitative analysene la til grunn at familier som flytter ofte, er familier som ikke eier sin egen bolig. Analysene tok derfor sikte på å identifisere hvilke faktorer som er viktige for innvandreres boligkjøp. Hovedfunnet er at inntekt er den klart viktigste faktoren. Landbakgrunn, opplevelse av tilknytning til Norge og religiøs overbevisning har alle langt mindre betydning for om man kjøper bolig eller ikke enn husholdningens inn-tekt.

Fra intervjuene kan årsakene til flytting kan oppsummeres i to punkter: 1. Boligene de flytter fra oppleves som så dårlige og egnede at de må flytte. 2. Kontrakter endres eller sies opp. Videre rapporteres det om diskriminering i leiemarkedet fordi de er hvem de er og hvor de kommer fra. Belastningene rundt den ustabile bosituasjonen er åpenbar.

I forhold til det offentlige rapporteres det om mangel på informasjon, hjelp og opplevelser av å bli møtt på negative måter av det offentlige.

Det rapporteres videre om betydelige belastninger knyttet til barna. Trangboddhet og skolebytter som følge av flytting har stor betydning. Trangboddhet gjør det vanskelig å ta med andre barn hjem og det gir lite rom for å være alene og uforstyrret kunne gjøre lekser. Hyppige skolebytter er uheldig for en rekke ting som skolerutiner, integrering i klassen, etablere seg med venner osv. osv. Barn trenger også å opparbeide sosial kapital i området hun eller han bor. Ved hyppige flyttinger blir dette vanskelig. 

Helt bakerst i køen - Barnefamilier med ustabile boforhold
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk
FAFO-rapport 2013:45